Postnord Termo AB

0104372500 Skicka e-post

Vår affärsidé

PostNord Termo AB levererar logistiklösningar inom dagligvarusegmentet. Verksamheten avser både tjänster för termo i dess rena bemärkelse, dvs kylda transporter, men innefattar också leveranser av kolonialvaror som inte kräver termokapacitet. De dagligvarusegment vi har verksamhet inom är livsmedelsproducenter, privat och offentlig måltid och detaljister.

Antal fordon

En modern fordonspark
150

Antal anställda

Hur många är vi?
180

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 171st - 95%
Antal kvinnor - 9st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vår Code of Conduct ställer styrande krav på hur vi som koncern ska agera inom de, för oss, viktigaste områdena för ett hållbart företagande.
Arbetet utgår från Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987.
Koden gäller i tillägg till gällande lag och externa regelverk. Den är också utgångspunkten för alla relevanta koncerninterna regler.
Koden gäller för samtliga medarbetare i alla länder där PostNord har verksamhet. Koden ska även i relevanta delar integreras i avtal med våra affärspartners.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vårt miljöansvar

PostNord Termo ABs verksamhet handlar om effektiva logistiklösningar där vi målmedvetet arbetar för att minimera vår egen och därmed även våra kunders miljö- och klimatbelastning.
Att minimera miljöbelastningen innebär inte bara ett positivt bidrag till samhället, det är samtidigt en konkurrensfördel för oss själva såväl som för våra kunder.
PostNord Termo AB skapar värde för våra kunder genom effektiva logistiklösningar som bl.a. innefattar att hantera och distribuera dagligvaror som når mottagaren på ett hållbart sätt. En stor del av vårt uppdrag omfattar transporter från en punkt till en annan och därmed står koldioxidutsläppen från transporter för den största delen av verksamhetens miljöpåverkan. Minskad förbrukning av fossila drivmedel är därför vår viktigaste strategi för att nå det långsiktiga utsläppsmålet.
Hela PostNordkoncernens långsiktiga miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 40% under perioden 2009-2020 (ett mål som även gäller för PostNord Termo AB). Hittills har utsläppen minskat med 32 procent. Minskningen har åstadkommits tack vare insatser inom flera områden såsom inköp av grön el och ökad inblandning av biodrivmedel i diesel samt samlokalisering av verksamheter.
PostNord Termo AB är också positiva till att vara aktivt delaktiga i tester av hållbara transporter som drivs av förnybara energikällor såsom el och gas. Att hitta logistiklösningar där gods transporteras på järnväg istället för på landsväg är också en del i vår långsiktiga strategi för att minimera vår verksamhets miljö- och klimatbelastning.
Vårt miljöarbete utgår från synsättet att:

- varje sparad liter bränsle
- varje sparad kilowattimme
hushållar med både jordens och PostNord Termo ABs resurser samt innebär minskad belastning på miljö och klimat.
Arbetet med att minimera vår verksamhets miljö- och klimatbelastning är därför såväl ett långsiktigt strategiskt arbete, som handlar om hur vi planerar och investerar i vår verksamhet, som ett ständigt pågående operativt arbete.
Miljökrav
• Vi har ett aktivt miljöarbete och är certifierade enligt ISO 14001:2008
• De kemikalier som används inte får innehålla ämnen som är märkta som utfasningsämnen på Kemikalieinspektionens Prio-lista, för att säkerställa detta sköts kemikaliehanteringen genom Intersolia.
• Avfall som uppkommer i samband med entreprenörens verksamhet ska omhändertas av denne själv, såvida inte annat överenskommits.
Bilen
Nyinköpta lastbilar ska alltid ha senaste Euroklass.
Vi använder effektiva och miljövänliga oljor och däck.
Vi vill testa och utvärdera nya moderna lösningar, tex test av tunga lastbilar som drivs av miljövänliga alternativa energikällor såsom el och gas.
Bränslet
Vi ska utifrån tillgänglighet och pris maximera användandet av hållbara drivmedel. Vi påverkar också våra entreprenörer att tanka drivmedel med så hög andel bioinblandning som möjligt.
Beteende
Genom information till och utbildning av de chaufförer som framför våra transporter ska de få förståelse och kunskap om vikten av att köra så bränslesnålt som möjligt samt att minimera tomgångskörning. Detta i kombination med att ständigt eftersträva hög fyllnadsgrad och att köra så smarta rutter som möjligt minskar både kostnaderna och miljöbelastningen per enhet.
Energieffektivisering i byggnader
Vi minskar energiförbrukningen i våra fastigheter genom utbyte av gammal belysning till LED samt effektiviserar värme- och kylanläggningar i våra terminaler.
Avfall
Avfallet sorteras och slängs i avsedda kärl, som finns utplacerade på arbetsplatsen. Kärlen samlas ihop löpande och körs till vår miljöstation för att sedan fraktas vidare till godkända mottagare av avfall. Merparten återvinns till ny energi eller nytt material.

Farligt avfall
Avfall som beskrivs som farligt avfall i Avfallsförordning SFS 2001:1063, ska separeras från övrigt avfall och samlas in på anvisade platser på enheten. Som farligt avfall räknas till exempel aerosolbehållare, batterier, kemikalier, lysrör, lågenergilampor och spillolja. De företag som anlitas för hämtning av farligt avfall och de företag som tar emot farligt avfall, har särskilt tillstånd.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, BKY
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov