Rc Transport AB

0500486644 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att med hög kvalitet, service, kompetens, trafiksäkerhet och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunden attraktiva transportlösningar och tjänster. Företaget skall verka för kundens önskemål och krav i alla hänseenden.

Antal fordon

En modern fordonspark
28

Antal anställda

Hur många är vi?
55

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 47st - 85%
Antal kvinnor - 8st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 5%
Distribution - 95%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Utbildningar och krav på körkort, YKB, ADR, truck och liknande läggs in personalsystemet Kontek och där fylls giltighetstider i.
Systemet skickar därefter ut notiser när det börjar bli dags att uppdatera utbildningar och licenser.
Företagshälsovård via Avonova

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Miljö och Kimatpolicy informeras vid ett årligt arrangemang. XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE. Även RC kommer nu årligen deltaga på dessa skolor.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Trafiksäkerhet informeras och externa föreläsare inbjuds vid ett årligt arrangemang. XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE. Även RC kommer nu årligen deltagad på dessa skolor.

Kör och vilotids regelverk informeras om löpande.