Enköpings Åkeri AB

0171-474800 Skicka e-post

Enköpings Åkeri AB skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva och säkra lösningar av transporttjänster gällande såväl konventionellt gods såsom gods som fraktas under kyla och värme.
Enköpings Åkeri AB skall också arbeta för rationella lösningar vad det gäller samtransport av olika kunders gods för bästa utnyttjande av fordon och personal, detta för att ge kunderna bästa service och de bästa priserna och minska föroreningar i miljön. Hela verksamheten omfattas av ett integrerat ledningssystem enligt ISO9001, ISO14001 och ISO39001.

Antal fordon

En modern fordonspark
109

Antal anställda

Hur många är vi?
95

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 83st - 87%
Antal kvinnor - 12st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 64%
Budbilar - 1%
Fjärrtransporter - 35%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no