För trovärdighet mot transportköpare och för beställaransvaret, måste det utförande transportföretaget vara Fair Transport certifierat för att kunna utföra en beställd Fair Transport. Läs mer om anslutningsgrad och synlighet för LBC/Transportförmedlare här Utförande transportföretag ska vara certifierat i Fair Transport – Fair TransportFair Transport och i Användarvillkoret

Vilket datum ni blev certifierade och när det är dags för nästa årliga uppdatering ser ni inloggade på era ”Mina sidor”. Uppdateringen ska vara gjort inom två månader.

 

Om företaget inte har någon anställd, utan det drivs av exempelvis en eller två delägare, försvinner kraven som är kopplade till anställda. Däribland kravet på Kollektivavtal/Arbetsrättsliga villkor. Så snart ni har anställda, kan även vara familj som är anställd, så behövs Kollektivavtal alternativt Bilaga 2 för Arbetsrättsliga villkor fyllas i.

Nu är det möjligt att hämta drivmedelsuppgifter från SÅ Klimat Calc. Det kräver att ni har konto på SÅ Klimat Calc och att tankdata hämtas integrerat från drivmedelsbolag.
Det går inte att hämta information genom den här API lösningen om det inte sker genom integration med drivmedelsbolag, det är för att säkerställa att information som kommer från SÅ Klimat Calc stämmer och inte behöver granskas.
Om ni har tankningar utom integrationen behöver ni fortfarande göra rapporten manuellt. Läs mer om hur ni går till väga här

Ni som har konto på Fordonskontroll har nu möjlighet att hämta era fordonsuppgifter därifrån, det som hämtas är antal fordon i de olika miljöklasserna. Ni behöver då inte hämta hem aktuellt yrkestrafiktillstånd för uppladdning. Det fungerar även för er som har flera åkerier på samma konto i Fordonskontroll, t ex LBC/transporförmedlare eller större koncern.
Uppgifterna hämtas på organisationsnummer för det företag som ansöker/uppdaterar Fair Transport.

För er som har Filialer upplagda i Fordonskontroll har i Fair Transport även möjlighet att lägga upp dessa, mer om det hittar ni inloggade på Fair Transport.

ÅRLIG UPPDATERING 2023
Det som ska uppdateras är:
– Drivmedelsinformation
– Fordonsuppgifter och Yrkestrafiktillstånd
– Alkolås
– Instruktion för hur företaget ska utvecklas positivt med märkningens miljö och klimatkriterier
– Rutinen för hur ni säkerställer förares godkända behörigheter, behöver nu även innehålla hur ni gör det minst årligen och hur ni hanterar uppkomna avvikelser

– Innebörden av Kollektivavtal har uppdaterats, det är nu mer Kollektivavtal hos arbetsgivareorganisation
– Arbetsrättsliga villkor har nu mer en blankett som ska fyllas i och bifogas, det tidigare formuläret är borta. Det finns länk och information om blanketten på plats.

– Uppdatera även antal anställda och era grunduppgifter om det finns behov
– Passa på att se över all dokumentation så att den fortfarande är aktuell
– Se över administratörer och kontaktpersoner så det stämmer

MÅNDAGEN DEN 2 JANUARI öppnas er sida upp, det blir då möjligt att göra de uppdateringar som behöver göras.
OBS! när ni är klara med uppdateringarna, granskar ni det ni gjort och skickar in för granskning. När granskningen är godkänd finns certifikat för 2023 att hämta ut på Mina sidor.
TISDAG DEN 28 FEBRUARI är sista dagen för årlig uppdatering!

Alla certifierade företag i Fair Transport ska göra en årlig uppdatering som granskas av Fair Transport, när granskningen är godkänd är företaget certifierad för ytterligare ett år. De företag vars ansökan blivit godkänd oktober – december året innan har inte årlig uppdatering nästkommande år, utan först året som kommer sen.
Tredjepartskontrollerna påverkar inte den årliga uppdateringen på något sätt. Vid den årliga uppdateringen sker viss utveckling av krav och kriterier. Läs mer om årlig uppdatering i Användarvillkoret! 

Ni som tankar i utlandet får be er drivmedelsleverantör om klimatprestanda på de bränslen ni kör på, uppgifter på WTW-värde, Energivärde MJ, förnybar andel förnybart. Dessa kan sedan om ni önskar läggas in i SÅ klimatcalc. Lägsta nivån är att tanka enligt nivån i svensk reduktionsplikt.

 

Nivåerna är till för att påvisa ständig förbättring. Både för det enskilda företaget som vill och kan ligga i framkant, men även för transportköpare som får möjlighet att på ett enkelt sätt upphandla hållbara transporter och tillsammans med transportören utvecklas mot de högt uppsatta klimatmålen.

Vid ansökningstillfället och vid den externa granskningen är det de dokument och uppgifter du lagt upp vid ansökningstillfället som granskas, såklart ska du vid en revision påvisa om förändring skett, men som grund ligger som sagt de dokument och uppgifter du anmält vid ansökan.

Fair Transport syftar till en hållbar transportsektor med mål att nå miljö och klimatmål, Nollvision i trafiken och en sund konkurrens på lika villkor. Krav och kriterier i certifieringen bidrar alla till målen.

Fair Transport har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet.

17 maj 2021 togs ytterligare ett steg i utvecklingen. Sverige har nu sin  första hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Det innebär att det finns mervärdesnivåer som gör det möjligt att påvisa förbättring, men även att utvecklas tillsammans med transportköpare. Krav och kriterier som finns kan följas upp och granskas, även tredjepartsgranskas.

Ja, en hållbarhetscertifiering som Fair Transport behövs mer än någonsin. Vi har mycket höga miljö och klimatkrav i Sverige, vi har en nollvision att sträva efter och vi behöver nå sund konkurrens på lika villkor. Fair Transport möjliggör det här genom att transportör och transportköpare göra resan gemensamt.

Företaget granskas för att bli certifierat, det här görs en gång per år och certifikatet gäller ett år i taget. Alla företag tredjepartsgranskas regelbundet av Svensk Certifiering

Barometern presenteras relevanta nyckeltal från åkerinäringen som speglar innehållet i Fair Transport vad gäller socialt ansvarstagande, miljö och klimat samt trafiksäkerhet. Eftersom förutsättningarna för att mäta förändras över tid, kommer även nyckeltalen att revideras på längre sikt.

Nästan allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört avgörande funktion. Som en så betydande och viktig aktör har vi också ett stort ansvar – för våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att just du och ditt åkeriföretag visar hur ni aktivt jobbar med hållbarhet (socialt ansvar, miljö och trafiksäkerhet). Du möjliggör även att transportköpare kan välja rätt och samtidigt stärka en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens.
Ni blir sökbara och får en fin sida att använda er av i er marknadsföring.

Alla företag har möjlighet att ansöka om  Fair Transport, om företaget är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Biltrafikens Arbetsgivareförbund är det en medlemsförmån. Är företaget inte medlem faktureras en kostnad årligen baserad på omsättning. Även kostnaden för tredjepartskontrollen tillkommer om man inte är medlem. För medlemmar är även den första tredjepartskontrollen en medlemsförmån.

När ditt konto är registrerat kan du börja fylla i din profil. Om du har samtliga dokument klara innan tar själva processen cirka 30 minuter. Processen är uppdelade i 6 steg med en checklista för vad som behövs inför respektive steg. Om inte dokumentation redan finns på plats så tar processen längre tid, allt som ska bifogas finns beskrivet på varje uppgift. På flera av uppgifterna finns även tips och länkar att hitta mer information för att ta sig i mål. Kom i håg att dokumentationen även ska vara förankrad i verksamheten.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no