Integritetspolicy

Fair Transport värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

1. Innehållsförteckning

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.1. Företagsanvändare

2.2. Företagsanvändare och webbplatsbesökare

3. Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

4. Vem delar ni mina personuppgifter med?

5. Var behandlar ni mina personuppgifter?

6. Vilka rättigheter har jag?

7. Hur använder jag mina rättigheter?

8. Vem är personuppgiftsansvarig?

9. Ändringar i denna integritetspolicy

10. Hur kontaktar du oss?

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.1. Företagsanvändare

Med företagsanvändare avses medarbetare, användare och andra personer på företag som har anslutit sig till Fair Transport i enlighet med användarvillkoren för Fair Transport.

2.1.1. Ansökan om certifiering

I samband med ditt företags ansökan om certifiering samlar vi in flera olika uppgifter om och dokument från ditt företag i enlighet med användarvillkoren för Fair Transport. Exempel på sådana uppgifter är uppgifter om kontaktpersoner, företagsuppgifter, organisationsnummer, uppgifter om registrerade fordon, styrdokument och statistik om sammansättningen av personalen. Dessa uppgifter kan innehålla personuppgifter som till exempel kontaktuppgifter till kontaktpersoner på ditt företag eller namn och befattningar av medarbetare som nämns i styrdokument. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att administrera ditt företags ansökan enligt användarvillkoren för Fair Transport. Avseende dig som enskild firma är den rättsliga grunden att ingå i och fullgöra användarvillkoren för Fair Transport. Om du som enskild firma inte lämnar dessa uppgifter kan du inte ansluta dig till Fair Transport. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge ditt företag är anslutet till Fair Transport.

2.1.2. Genomförande av kontroller

I samband med Fair Transport-certifieringen genomförs kontroller i enlighet med användarvillkoren för Fair Transport. Exempel på sådana kontroller är kontroll vid ansökan, tredjepartskontroller och extra kontroller. Kontrollerna genomförs av oss och/eller en kontrollant som är tredje part. I samband med kontrollerna samlar vi och/eller kontrollanten in uppgifter och dokument från ditt företag som kan innehålla personuppgifter som till exempel namn, befattningar och arbetstider. Om kontrollen genomförs endast av oss kan vi ändå kommer att dela dokumentation innehållandes personuppgifter med en kontrollant som är tredje part. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att genomföra kontroller enligt användarvillkoren för Fair Transport. Avseende dig som enskild firma är den rättsliga grunden att fullgöra användarvillkoren för Fair Transport. Om du som enskild firma inte lämnar dessa uppgifter kan du inte ansluta dig till Fair Transport. I förekommande fall kan din certifiering stängas av, återkallas eller ditt företag uteslutas från Fair Transport. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge ditt företag är anslutet till Fair Transport.

Om kontrollen genomförs av en kontrollant som är tredje part är kontrollanten personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Detta innebär att du måste vända dig till kontrollanten med frågor avseende kontrollantens behandling av dina personuppgifter.

2.1.3. Publicering av certifieringen och kompletterande uppgifter

Certifieringen och kompletterande uppgifter om ditt företag publiceras på Fair Transports webbplats och via API:er i enlighet med användarvillkoren för Fair Transport. Kompletterande uppgifter inkluderar till exempel kontaktinformation, företagets namn, organisationsnummer, statistik om företaget och styrdokument. Om ditt företag är en enskild firma publiceras dock inte organisationsnumret. Uppgifter som publiceras kan innehålla personuppgifter som till exempel kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos ditt företag eller namn och befattningar av medarbetare som nämns i styrdokument. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att publicera certifieringen och kompletterande uppgifter i enlighet med användarvillkoren för Fair Transport. Avseende dig som enskild firma är den rättsliga grunden att fullgöra användarvillkoren för Fair Transport. Om du som enskild firma inte vill att uppgifterna publiceras kan du inte ansluta dig till Fair Transport. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge ditt företag är anslutet till Fair Transport.

2.1.4. Hantering av betalningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera betalningar av avgifter i enlighet med användarvillkoren för Fair Transport och för bokföringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse hantera betalningar i enlighet med användarvillkoren för Fair Transport samt fullgörandet av rättsliga förpliktelser. Avseende dig som enskild firma är den rättsliga grunden att fullgöra användarvillkoren för Fair Transport samt fullgörandet av rättsliga förpliktelser. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge ditt företag är anslutet till Fair Transport och i enlighet med lagringstider som framgår av bokföringslagen och kompletterande regler.

2.1.5. Klagomål

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera klagomål avseende Fair Transport som du eller någon annan lämnar till oss. Personuppgifter som behandlas i samband med detta är uppgifter som lämnas i samband med klagomålet, personuppgifter som redan finns i våra system vid tidpunkten klagomålet lämnas och, i förekommande fall, personuppgifter som samlas in i samband med en utredning av klagomålet. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att hantera, utreda och dokumentera klagomål. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas under den tidsperiod klagomålet utreds. Dokumentation av klagomålet sparas 1 år efter ärendet är avslutat.

2.1.6. Tillhandahålla vår plattform

För att du ska kunna använda vår plattform behöver vi behandla dina kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter. De rättsliga grunderna för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att administrera vår plattform och fullgöra våra förpliktelser enligt användarvillkoren för Fair Transport. Avseende dig som enskild firma är den rättsliga grunden att fullgöra användarvillkoren för Fair Transport. Om du som enskild firma inte lämnar dessa uppgifter kan du inte använda vår plattform. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge det är nödvändigt för att ge dig tillgång till plattformen och administrera den.

2.1.7. Tillhandahålla support

Som användare av vår plattform kan du kontakta vår support för plattformen. Vi kommer då att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Behandlingen sker i syfte att hantera ditt ärende, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av vår support. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen av att kunna hantera ditt ärende, tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar, samt förbättra och utveckla vår support. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden även att fullgöra användarvillkoren för Fair Transport. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge det är relevant för ärendet eller relaterade ärenden.

2.1.8. Utveckling våra tjänster

Vi kan komma att behandla dina kontaktuppgifter och andra uppgifter du laddar upp på plattformen för användaranalyser, marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt i informations- och marknadsföringsändamål. I den utsträckning dessa uppgifter utgör personuppgifter är de rättsliga grunderna för behandlingen våra berättigade intressen att utveckla våra tjänster och att kunna erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster samt ge god service. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är användare hos oss och därefter som längst 1 år.

2.1.9. Marknadsföring och nyhetsbrev

Vi kan använda dina kontaktuppgifter och resultat från våra analyser (se Utveckling av tjänster) för att kunna marknadsföra våra tjänster direkt till dig och informera dig om nyheter. Du kan få marknadsföring eller nyhetsaviseringar via exempelvis telefon, e-post och brev. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att marknadsföra oss och våra tjänster samt att förse dig med information om aktuella händelser. Den rättsliga grunden kan även vara ditt samtycke. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är registrerad användare av plattformen och längst 1 år efter det att du har avslutat ditt användarkonto. Om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen raderas dina personuppgifter när du återkallar ditt samtycke.

2.1.10. Uppdatering av dina uppgifter

Som kontaktperson hos ett av våra medlemsföretag, en leverantör eller annan intressent kan det förekomma att vi uppdaterar dina kontaktuppgifter mot olika privata och offentliga register som exempelvis SPAR i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga enligt lag att tillse att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.

2.1.11. Rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vilka personuppgifter som behandlas i samband med detta beror på vilket typ av anspråk det är fråga om i det enskilda fallet och hur det hanteras. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet. Dokumentation av rättsliga anspråk sparas i 10 år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

2.2. Företagsanvändare och webbplatsbesökare

2.2.1. Insamling av besöksstatistik

När du använder vår plattform eller besöker tillhörande webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

2.2.2. Upprätthållande av säkerheten

För att tillgodose säkerheten på vår plattform och tillhörande webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår plattform och webbplats. Webbloggarna raderas efter 30 dagar.

2.2.3. Cookies

Vår webbsida och plattform använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår Cookie policy.

3. Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna kan dock sparas länge om detta krävs enligt lag. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.

4. Vem delar ni mina personuppgifter med?

I vissa fall anlitar vi leverantör som är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa leverantörer får endast behandla dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Detta innebär att dessa leverantörer inte får använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger. Vi använder personuppgiftsbiträden för olika typer av it-tjänster.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Därutöver delar vi även dina personuppgifter på sätt som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter?

5. Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock komma att överföra dina personuppgifter till leverantör eller underleverantör i länder utanför EU/EES. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

6. Vilka rättigheter har jag?

Om vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats.

6.1.1. Rätt till tillgång  

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

6.1.2. Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

6.1.3. Rätt att bli raderad  

Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

6.1.4. Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

6.1.5. Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.   

6.1.6. Rätt till invändning

Om vi utför en behandling med stöd av ett eller flera berättigade intressen som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

6.1.7. Rätt att återkalla samtycke 

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan. 

6.1.8. Rätt att lämna klagomål 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till IMY.

6.1.9. Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

7. Hur använder jag mina rättigheter? 

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till IMY. 

8. Vem är personuppgiftsansvarig?

Fair Transport tillhandahålls av Fair Transport AB som är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Fair Transport AB har org. nr 559355-3489 och adressen Box 5384 Stockholm.

9. Ändringar i denna integritetspolicy

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats.

10. Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

E-post: info@fairtransport.se
Telefon: 010-510 54 70

Du kan även använda vårt kontaktformulär som du hittar här.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no