Upphandla hållbara transporter

Bidra till en hållbar transportsektor

Godstransporter på väg är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera. Efterfrågan på transporter förväntas enligt alla prognoser att öka stadigt, och samtidigt riktas ljuset mot transporternas påverkan på samhället vad gäller miljö och klimat, trafiksäkerhet och arbetsmiljöfrågor.
Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Syftet är att skapa en långsiktig, stark och sund utveckling av transportnäringen med fokus på hållbarhet. Med certifieringen bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen i trafiken och att skapa förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.

Fair Transport är med ett tydligt hållbart fokus en viktig del i transportbranschens stora förändringsarbete riktat mot slutmålet: helt fossilfria godstransporter.

Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och följs löpande upp via en tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs på ett ansvarsfullt sätt i linje med certifieringens syfte och mål, det vill säga för goda arbetsvillkor, ökad trafiksäkerhet och ett ständigt arbete för lägre utsläpp och minskad klimatpåverkan.

För att nå Sveriges mål inom miljö, klimat- och trafiksäkerhetsområdet behövs insatser och bidrag från alla sektorer. Genom att ni som transportköpare väljer företag som är certifierade för Fair Transport, ställer det som krav i upphandlingar och frågar efter det vid köp av transporter – tar ni också ansvar för att tillsammans med transportören bidra till att nå målen.

Läs mer i dokumentet Upphandla hållbara transporter

För att göra det möjligt att påbörja resan mot klimatmålen, och även ges möjlighet att utvecklas med certifieringen så finns Fair Transport i mervärdesnivåerna 1-3.


GRUNDUPPGIFTER OCH KRITERIER

Vid registrering ska transportföretaget ge allmän information företaget och dess verksamhet som är väsentliga för att kriterierna i de olika kravområdena klimat, miljö, trafiksäkerhet och ansvarsfullt företagande, ska bli företaget rättvist och jämförbart.

Det är till exempel:

  • Kort beskrivning om företaget, exempelvis affärsidé
  • Uppgifter om anställda och fordonspark
  • Skatteuppgifter

Förutom kraven för de olika nivåerna ska det anslutna företaget leva upp till certifieringens syfte och mål och ha en plan för att utvecklas positivt med miljö- och klimatkriterierna i mervärdesnivåerna.


SYFTE OCH MÅL

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.


EGEN KONTROLL/LEVERANTÖRSKONTROLL

För transportköparens egen kontroll av företaget finns uppdaterad information om alla certifierade transportföretag här på  fairtransport.se Det går även att kontakta
Fair Transport genom mail info@fairtransport.se eller telefon 010-510 54 70


SAMMANFATTNING

Att upphandla godstransporter genom att ställa krav på hållbarhetsmärkningen Fair Transport är ni, tillsammans med er transportör, med och bidrar till att vi närmar oss de svenska klimat och trafiksäkerhetsmålen, trygg och säker arbetsmiljö med sund konkurrens. Men även till nedanstående Globala hållbarhetsmål. Det blir helt enkelt en hållbar affär för alla.

Ni kan dessutom lita på att just de här kriterierna kontrolleras, både av Fair Transport och av tredje part. De godkända transportörerna finns redovisade på webbsidan för Fair Transport.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no