Upphandla hållbara transporter

Bidra till en hållbar transportaffär

För att nå Sveriges klimatmål och en fossilfri transportsektor är samarbetet mellan åkeriföretag och dess kunder avgörande, därför är transportaffären central.
Efterfrågan på mer hållbara transporter ökar ständigt. Med en gemensam målbild mellan transportköpare och transportör, där kundens krav bygger på en dialog kring möjligheter och förutsättningar, kan vi tillsammans öka andelen fossilfria lastbilstransporter.

Omställning av transportsektorn måste ske på ett ekonomiskt hållbart sätt för att inte äventyra samhällsviktig verksamhet eller näringslivets konkurrenskraft.

Fair Transport är transportbranschens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg och är med ett tydligt hållbart fokus en viktig del i branschens stora förändringsarbete riktat mot slutmålet: helt fossilfria godstransporter. Certifieringen har tydliga, uppföljningsbara krav som kontrolleras i flera led och av oberoende tredjepart.

I dialogen kring transportaffären kan mycket åstadkommas vad gäller planering av logistik, inköp av fordon och val av bränslen anpassade för respektive transportuppdrag. I certifieringen finns tre mervärdesnivåer utöver gemensamma grundkrav, vilka ger företaget en möjlighet att minska sina utsläpp genom transportaffären då högre miljö- och hållbarhetskrav kan ställas.

Med uppsatta kriterier i olika nivåer som följs upp av oberoende tredjepartsgranskare, underlättar vi för dig som köper transporter inom både privat och offentlig sektor.

 1. Fair Transport svarar upp mot beställaransvaret
 2. Fair Transport bidrar till dina uppsatta miljö- och hållbarhetsmål
 3. Fair Transport bidrar till en ökad trafiksäkerhet
 4. Fair Transport bidrar till goda arbetsvillkor och säkra arbetsplatser
 5. Fair Transportcertifierade företag tredjepartsgranskas
 6. Fair Transport bygger på ett systematiskt förbättringsarbete inom hela hållbarhetsområdet


KRITERIER OCH MERVÄRDESNIVÅER

Vid registrering ger transportföretaget allmän information om företaget och dess verksamhet som är väsentliga för att kriterierna i de olika kravområdena klimat och miljö, trafiksäkerhet samt ansvarsfullt företagande, ska bli företaget rättvist och jämförbart.

Förutom kraven för de olika nivåerna ska det anslutna företaget leva upp till certifieringens syfte och mål och ha en plan för att utvecklas positivt med miljö- och klimatkriterierna i mervärdesnivåerna.
Vi säkerställer dessutom att företaget har F-skatt, är momsregistrerad och registrerad som arbetsgivare

För att göra det möjligt att påbörja arbetet mot uppsatta hållbarhetsmål finns Fair Transport i mervärdesnivåerna 1 till 3 där 3 är den högsta.

Mervärdesnivåerna gör det möjligt att:
– Ställa högre krav över tid
– Under en längre upphandlingsperiod, stegvis göra utvecklingsresan tillsammans med era transportörer
– Visa engagemang och ambition i hållbarhetsarbetet


KRITERIER
 • Yrkestrafiktillstånd
 • Miljö- och klimatpolicy
 • Trafiksäkerhetspolicy
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Policy för kränkande särbehandling
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete/krishanteringsplan
 • Uppföljning av kör- och vilotider samt vägarbetstidslag
 • Uppföljning av hastigheter
 • Checklista för fordon och förare, säkerhetskontroll inklusive lastsäkring
 • Rutinbeskrivning för hantering av avvikelser
 • Säkerställer godkända behörigheter för förarna, behörighetskontroll yrkeskompetens
 • Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs då de ska
  Följande kriterier ändras med mervärdesnivåerna
 • Kollektivavtal, alternativt Arbetsrättsliga villkor
 • Fordon i yrkesmässig trafik. Max 15 procent får vara lägre än Euroklass V (5)
 • Drivmedel: Som lägst diesel enligt svensk reduktionsplikt
 • Säkerställer nykterheten: Alkolås till färre än 25 procent av fordonen kräver rutinbeskrivning

Fordon & drivmedelskrav

MERVÄRDESNIVÅ 1
MERVÄRDESNIVÅ 2
MERVÄRDESNIVÅ 3

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund

Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

50%

70%

90%

Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

40%

60%

80%

Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

25%

50%

100%

MERVÄRDESNIVÅ 1

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund


Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

50%


Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

70%


Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

90%

MERVÄRDESNIVÅ 2

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund


Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

40%


Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

60%


Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

80%

MERVÄRDESNIVÅ 3

Kollektivavtal hos arbetsgivareförbund


Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass: lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)

25%


Drivmedel: Andel CO2-reduktion, snitt på 12 månader:

50%


Säkerställer nykterheten, andel fordon med alkolås:

100%

 • Se de högre kraven i nivåerna som ett sätt att stegvis närma er era egna miljö- och klimatmål, Agenda 2030 och följa lagstiftningen tillsammans med era transportörer
 • Ett tips kan vara att ni plockar ut ett eller flera krav i mervärdesnivåerna vid upphandling då det ju inte är möjligt att ställa krav på Kollektivavtal i offentlig upphandling t ex.

Läs mer i dokumentet Upphandla hållbara transporter


SYFTE OCH MÅL

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.


EGEN KONTROLL/LEVERANTÖRSKONTROLL

För transportköparens egen kontroll av företaget finns uppdaterad information om alla certifierade transportföretag här på  fairtransport.se Det går även att kontakta
Fair Transport genom mail info@fairtransport.se eller telefon 010-510 54 70


SAMMANFATTNING

Att upphandla godstransporter genom att ställa krav på Fair Transport gör att transportköpare, tillsammans med sin transportör, är med och bidrar till att vi närmar oss de svenska klimat- och trafiksäkerhetsmålen, trygg och säker arbetsmiljö och sund konkurrens. Men även till flera av de Globala hållbarhetsmålen. Det blir en hållbar affär för alla!

Alla certifierade företag ska årligen uppdatera sina kriterier, de granskas då av Fair Transport för vidare certifiering. Dessutom granskas alla regelbundet av en tredje part.
De godkända transportörerna finns att hitta här:

Sök företag

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no