Upphandla hållbara transporter

Bidra till en hållbar transportaffär

För att nå Sveriges klimatmål och en fossilfri transportsektor är samarbetet mellan åkeriföretag och dess kunder avgörande, därför är transportaffären central.
Efterfrågan på klimatmässigt bättre transporter ökar ständigt. Med en gemensam målbild mellan transportköpare och transportör, där kundkraven bygger på en dialog kring möjligheter och förutsättningar, kommer andelen fossilfria lastbilstransporter att öka.

Fair Transport är transportbranschens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg och är med ett tydligt hållbart fokus en viktig del i branschens stora förändringsarbete riktat mot slutmålet: helt fossilfria godstransporter. Certifieringen har tydliga, uppföljningsbara krav som kontrolleras i flera led och av tredje part.

Det blir allt tydligare att transporternas klimatpåverkan spelar roll och att transporter är en viktig punkt i omställningen till ett hållbart samhälle. Transporter är en central del i välfärden och näringslivet, och är en förutsättning för all den verksamhet som kännetecknar ett modernt samhälle. Transportsektorns omställning är därför viktig och måste ske på ett ekonomiskt hållbart sätt för att inte äventyra samhällsviktig verksamhet eller näringslivets konkurrenskraft.

I dialogen kring transportaffären kan mycket åstadkommas vad gäller planering av logistik, inköp av fordon och val av bränslen anpassade för respektive transportuppdrag. I certifieringen finns tre mervärdesnivåer utöver gemensamma grundkrav, vilka ger företaget en möjlighet att minska sina utsläpp genom transportaffären då tuffare miljö- och hållbarhetskrav kan ställas.

Med uppsatta kriterier i olika nivåer som följs upp av tredjepart, underlättar vi för dig som köper transporter inom både privat och offentlig sektor.

 1. Fair Transport svarar upp mot beställaransvaret
 2. Fair Transport bidrar till dina uppsatta miljö- och hållbarhetsmål
 3. Fair Transport bidrar till en ökad trafiksäkerhet
 4. Fair Transport bidrar till goda arbetsvillkor och säkra arbetsplatser
 5. Fair Transportcertifierade företag granskas av tredjepart
 6. Fair Transport bygger på ett systematiskt förbättringsarbete inom hela hållbarhetsområdet


GRUNDUPPGIFTER OCH KRITERIER

Vid registrering ger transportföretaget allmän information företaget och dess verksamhet som är väsentliga för att kriterierna i de olika kravområdena klimat, miljö, trafiksäkerhet och ansvarsfullt företagande, ska bli företaget rättvist och jämförbart.

Det är till exempel:

 • Kort beskrivning om företaget, exempelvis affärsidé
 • Uppgifter om anställda och fordonspark
 • Skatteuppgifter

  För att göra det möjligt att påbörja resan mot klimatmålen, och även ges möjlighet att utvecklas med certifieringen så finns Fair Transport i mervärdesnivåerna 1-3.

Förutom kraven för de olika nivåerna ska det anslutna företaget leva upp till certifieringens syfte och mål och ha en plan för att utvecklas positivt med miljö- och klimatkriterierna i mervärdesnivåerna.

Läs mer i dokumentet Upphandla hållbara transporter


SYFTE OCH MÅL

Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.


EGEN KONTROLL/LEVERANTÖRSKONTROLL

För transportköparens egen kontroll av företaget finns uppdaterad information om alla certifierade transportföretag här på  fairtransport.se Det går även att kontakta
Fair Transport genom mail info@fairtransport.se eller telefon 010-510 54 70


SAMMANFATTNING

Att upphandla godstransporter genom att ställa krav på Fair Transport gör att transportköpare, tillsammans med sin transportör, är med och bidrar till att vi närmar oss de svenska klimat- och trafiksäkerhetsmålen, trygg och säker arbetsmiljö och sund konkurrens. Men även till flera av de Globala hållbarhetsmålen. Det blir en hållbar affär för alla!

Alla certifierade företag ska årligen uppdatera sina kriterier, de granskas då av Fair Transport för vidare certifiering. Dessutom granskas alla regelbundet av en tredje part.
De godkända transportörerna finns att hitta här:

Sök företag

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no