Välkommen till Fair Transport

Branschens sätt att synliggöra hållbara transporter

Godstransporter på väg är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera. Efterfrågan på transporter förväntas enligt alla prognoser att öka stadigt, och samtidigt riktas ljuset mot transporternas påverkan på samhället vad miljö och klimat, trafiksäkerhet och medarbetarfrågor. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört avgörande funktion. Som en så betydande och viktig aktör har också alla företag inom transportnäringen ett stort ansvar, för medarbetarna, för miljön och för trafiksäkerheten.

HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA AV ANSVARSTAGANDE ÅKERIFÖRETAG
Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransport på väg och är ett svar på höjda förväntningar från omvärlden på våra verksamheter. Alla certifierade företagen uppfyller uppsatta kvalitetskriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart.

FLERA NIVÅER
Hållbarhetscertifieringen Fair Transport omfattas av 3 olika mervärdesnivåer.
Kriterierna för de olika nivåerna skiljer sig åt men omfattar områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet samt ansvar.
Läs mer om våra nivåer och kriterier ››

TILLFÖRLITLIGA TRANSPORTER
Fair Transport är ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs säkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Genom den oberoende tredjepartsgranskningen synas certifierade företag i sömmarna och ser till att alla överenskommelser följs. Det är på så sätt vi skapar en tillförlitlig hållbar utveckling över tid.
Läs mer om kontroll och certifiering ››

EN HÅLLBAR AFFÄR. FÖR ALLA
Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För alla som säljer transporter, för alla som köper våra transporter, för slutkunden och för hela samhället.

En tydlig idé

Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som har certifierat sin verksamhet, löpande mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.
Genom Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar

Vi visar vägen

Makten över godstransporterna ligger till stor del hos företag och organisationer som köper transporttjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller ekonomi. Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart.
Med hjälp av Fair Transport-certifieringen kan vi visa att den totala transportkostnaden bör baseras på mer än bara arbetet med en frakt från punkt a till punkt b. Det handlar lika mycket om att erbjuda schyssta arbetsvillkor för dem som kör, att följa lagar och regler för trafiksäkerhet och att ständigt förbättra energieffektiviteten i våra transporter. Alla delar ska värderas och inkluderas i prissättningen för att vi som bransch på ett rimligt sätt ska kunna verka på ett hållbart sätt.

HÅLLBARA TRANSPORTER ÄR ETT GEMENSAMT ANSVAR
Genom att redovisa vårt hållbarhetsarbete kan vi utförare belysa värdet med hållbara transporter och motivera köpare att välja det sunda. För att åstadkomma en hållbar transportkedja krävs det att både köpare och säljare av transport kan mötas och gemensamt ta ansvar. Möjligheten till dessa möten erbjuds med Fair Transport som plattform. Här kan transportköpare hitta, jämföra och välja ut bästa tänkbara utförare av hållbara transporter.

RESULTATET – EN HÅLLBAR TRANSPORTKEDJA

Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Hållbarhetscertifiering av alla anknutna transportörer säkerställer att transporterna genomförs på ett sunt och hållbart sätt. Certifierade företag rapporterar återkommande in verksamhetsdata som öppet visas i en hållbarhetsredovisning här på webben. De redovisade siffrorna synas i sin tur i en löpande oberoende granskning. Det skapar en tillförlitlig och hållbar transportkedja.
Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Detta sammanställs i en hållbarhetsredovisning som redovisas öppet här på webben.

FRÅN PRIS TILL HÅLLBARHET

Fair Transport syftar till att ersätta priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Målet är att tydliggöra och synliggöra det förändringsarbete som sker för att uppnå bättre transportaffärer med så liten påverkan på människors hälsa och miljö som möjligt.

HÖGT STÄLLD AMBITION
Det finns ett lagstadgat beställaransvar, där den som köper transporter är skyldig att undersöka att åkeriet denne anlitar har de tillstånd som krävs för att utföra transporten. Med Fair Transport vill vi se långt bortanför den beskrivningen av nödvändig kvalitet. Vi vill utöver tillförlitliga, säkra, och ansvarstagande transporter skapa ett skifte av hur transporter köps och säljs. I samförstånd med köpare av transport vill vi sätta hållbarhet före övriga storheter. Om vi lyckas så kommer vi i åkerinäringen med tiden uppnå både väl fungerande transportlösningar så väl som noll procents negativ påverkan i övrigt. Det är en mycket högt ställd ambition, ja absolut, men vi ser att det som ett nödvändigt jobb att axla. I slutändan kan vi nå fram till en riktigt hållbar affär.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no