Om Fair Transport

En hållbar affär för alla

Transporter är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera

De flesta produkter i vårt samhälle har oftast transporterats vid flertalet tillfällen. Allt från mat och medicin till elektronik och kläder. Råmaterial fraktas till fabrik, färdig produkt fraktas till lager som i sin tur fraktas till butik eller slutkonsument. Åkerinäringen fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle och efterfrågan på transporter förväntas enligt alla prognoser att öka stadigt.

Med stor inverkan kommer stort ansvar

Det utförs ca 44 miljoner varutransporter i Sverige varje år som fraktar ca 432 miljoner ton gods. Av dessa är 9 miljoner ton farligt gods och den sammanlagda körsträckan är ca 3,4 miljarder kilometer. Idag står transportnäringen för ca 4% av Sveriges BNP och åkerinäringen i sin helhet ansvarar för ca 10 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. *(Trafikanalys, Lastbilstrafik 2021)

Siffrorna ovan visar både på vikten av transporter och även den inverkan det har på vårt samhälle. Med certifieringen Fair Transport vill vi inspirera och utveckla transportnäringen mot en mer hållbar framtid både vad det gäller inverkan på vår miljö, säkerheten på våra vägar och ansvaret för våra medarbetare. Vi vill att chaufförer som transporterar farligt gods på vägarna har korrekta kör och vilotider. Att 3,4 miljarder kilometer transport sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt för att inte förstöra vår planet. Transportnäringen är en betydande och viktig del i vårt samhälle vilket också innebär att vi bär ett stort ansvar. Tillsammans kan vi som transportsäljare och transportköpare driva utvecklingen mot en mer hållbar åkerinäring.

Vi måste se till mer än billigast pris

Med hjälp av Fair Transport-certifieringen kan vi visa att den totala transportkostnaden bör baseras på mer än bara priset på en frakt från punkt a till punkt b. Det handlar lika mycket om att erbjuda bra arbetsvillkor för medarbetarna, att följa lagar och regler för trafiksäkerhet och att ständigt förbättra energieffektiviteten i våra transporter. Alla delar ska värderas och inkluderas i prissättningen för att vi som bransch på ett rimligt sätt ska kunna verka på ett hållbart sätt. Fair Transport syftar till att inkludera hållbarhetskonkurrens tillsammans med priskonkurrens.

Fair Transport säkerställer hållbara och tillförlitliga transporter av ansvarstagande åkeriföretag

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransport på väg. Alla Fair Transport certifierade företag uppfyller uppsatta krav och följs löpande upp via en tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs på ett ansvarsfullt sätt i linje med certifieringens syfte och mål, det vill säga för goda arbetsvillkor, ökad trafiksäkerhet och ett ständigt arbete för lägre utsläpp och minskad klimatpåverkan. Fair Transport är ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Med vår plattform kan transportköpare hitta, jämföra och välja ut bästa tänkbara utförare av hållbara transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs hållbart med framtiden i åtanke.

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För alla som säljer transporter, för alla som köper våra transporter, för slutkunden och för hela samhället.

Läs mer om kontroll och certifiering

Flera nivåer för de som vill ”gå” den extra milen

Med våra olika mervärdesnivåer kan åkerier ytterligare visa på sitt utökade hållbarhetsarbete utöver Fair Transports kriterier för att bli godkänd. Idag finns det tre olika mervärdesnivåer. Kriterierna för de olika nivåerna skiljer sig åt men omfattar områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet samt ansvar.

Läs mer om nivåer och kriterier

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no