Välkommen till Fair Transport

Branschens sätt att synliggöra hållbara transporter

Lastbilstransporter är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera. Efterfrågan på transporter förväntas enligt alla prognoser att öka stadigt, och samtidigt riktas ljuset mot transporternas påverkan på samhället vad miljö och klimat, trafiksäkerhet och medarbetarfrågor. Åkeriföretagen i Sverige anställer ungefär 150 000 människor och har därmed ett stort socialt ansvar. En förutsättning för allt förändringsarbete är också företagets ekonomiska svängrum. Ekonomisk hållbarhet är därför grundläggande.  

Fair Transport - En tydlig idé

En tydlig idé

Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Genom Fair transport vill Sveriges Åkeriföretag visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar.

Fair Transport - Vi visar vägen

Vi visar vägen

Makten över godstransporterna ligger till stor del hos företag och organisationer som köper transporttjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller ekonomi. Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart. På det viset påverkar vi inte bara transportköparna att ta bättre beslut, utan även de som i sin tur ställer krav på dem; slutkunderna.

Fair Transport - Resultatet - En hållbar affär

Resultatet – En hållbar affär

Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Detta sammanställs i en hållbarhetsredovisning som redovisas öppet här på webben.

Fair Transport - Från pris till hållbarhet

Från pris till hållbarhet

Fair Transport syftar till att ersätta priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Ambitionen är att tydliggöra och synliggöra det förändringsarbete som sker, för att uppnå bättre transportaffärer med så liten påverkan på människors hälsa och miljö som möjligt.

Vi bär gemensamt ansvaret för att det vi betalar för inte bidrar till negativ påverkan på miljö och människors hälsa. Det finns ett lagstadgat beställaransvar, där den som köper transporter är skyldig att undersöka att åkeriet denne anlitar har de tillstånd som krävs för att utföra transporten. Fair Transport är alltså åkerinäringens sätt att lyfta lägstanivån och ta vårt ansvar för hållbara transporter, hela vägen.