Arbetsmiljöansvar

Ett gott företagande

En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både åkeriet, transportköparna och hela samhället.

Antalet oseriösa aktörer i åkerinäringen blir allt fler och det skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Det handlar bland annat om brist på yrkestrafiktillstång och överträdelser mot cabotagereglerna, brott mot kör- och vilotider och utebliven betalning av avgifter och skatter. Man tar heller inte sitt sociala ansvar och låter förarna arbeta under orimliga förhållanden. De här typen av transportörer lever inte upp de högt ställda krav vi anser ska kunna ställas på ett seriöst åkeri.

Att vara åkare handlar inte bara om att ta ansvar för att transporterna håller hög nivå, det gäller också att ta hand om sin personal, de som är själva förutsättningen för att lyckas hålla en hög kvalitet. När personalen må bra och känner anställningstrygghet kan också kunden känna sig trygg med sina varutransporter.

Ett sunt åkeriföretag ger sin personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden, följer lagstiftning, förordningar och föreskrifter och har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs.

Krav på Fair Transport-företag

  • Har policyer för kvalitet och arbetsmiljö
  • Har kollektivavtal eller motsvarande lösning
  • Har yrkestrafiktillstånd
  • Har en utbildningsplan
  • Rapporterar och följer upp avvikelser/olyckor
  • Har ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Har rutin för krishantering
  • Kan presentera årliga mål och utfall från året innan

Ett Fair Transport-företag kan också presentera vilka ISO-standards företaget följer, information om värdegrund, jämställdhets- och integrationspolicyer samt vilka system för uppföljning som företaget använder sig av.