En god historia

Sveriges Åkeriföretag grundade Fair Transport år 2012. Syftet var att vända diskussionen om transportsektorns problem och utmaningar till en berättelse om hur åkeriföretagen arbetar för att ta ansvar och driva förändring.
Fair Transport lanserades 2014 som ett ställningstagande för att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. 1 500 företag anslöt till första generationens Fair Transport, som blev ett välkänt varumärke inom transportsverige. De orangemärkta åkeriföretagen utgjorde ett tydligt tecken på ett företag med ambitioner för en hållbar åkerinäring.
Efter hand har omvärldens efterfrågan på hållbara transporter ökat. Inte minst kunskapen om klimatförändringar har tydliggjort behovet av ett transparent system som går att följa upp för kund och omvärld.
Sveriges Åkeriföretag grundade Fair Transport år 2012. Syftet var att vända diskussionen om transportsektorns problem och utmaningar till en berättelse om hur åkeriföretagen arbetar för att ta ansvar och driva förändring.

ETT VERKTYG FÖR BÄTTRE UPPHANDLINGAR

Under 2016 genomfördes en kunskapsspridande insats i offentlig sektor. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten informerade Sveriges Åkeriföretag om hur Fair Transport kan användas som ett verktyg för att identifiera bra transportföretag och hur en upphandling kan utformas med Fair Transport-enliga villkor. Utbildningsinsatsen genomfördes på tolv orter runt om i landet och Fair Transport är sedan dess ett viktigt verktyg inte minst bland kommuner som upphandlar transporter.
Året därpå genomföres en liknande utbildningsinsats mot privat sektor, där även Skatteverket medverkade. Landets 200 största transportköpare bjöds in och utbildningsträffar genomfördes på många platser runt om i landet.

Höjda krav och förväntningar

År 2017 genomfördes en hållbarhetsredovisning av Fair Transport. Den visade att kraven behöver höjas och att en möjlighet till uppföljning måste införas. Det efterfrågades också av de redan anslutna företagen som menade att branschen var mogen för nästa steg. För att Fair Transport skulle växa, tas på allvar och därmed bidra till verklig förändring krävdes ett tydligare innehåll och en viss kravställan. Fair Transport behövde leva upp till de förväntningar som ställdes, både från transportköpare och omvärlden.
År 2018 påbörjades därför en utveckling av Fair Transport. Det som startade som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda åkeriföretag” utvecklades till ett åtagande för hållbara transportaffärer. Köper man en Fair Transport köper man inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkert, utsläpp och arbetsmiljö. Man köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

ETT NYTT UTVECKLINGSSTEG
År 2021 blir Fair Transport en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. En hållbarhetscertifiering som möjliggör att transportör och transportköpare gemensamt kan gå mot de högt uppsatta miljö- och klimatmål, nå sund konkurrens på lika villkor och närma oss nollvisionen i trafiken. Genom att transportköpare ställer krav på Fair Transport i upphandlingar så gör vi resan gemensamt. Ytterligare ett stort steg i utvecklingen 2021 är att bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen ansluter till Fair Transport.

FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT KUNNA MÖTA FRAMTIDEN
Att vi står inför en nödvändig omställning står utom alla tvivel och Fair Transport är vår bransch sätt att satsa offensivt och ta ansvar. Hur framtiden ser ut är givetvis en fråga som är omöjlig att besvara men vi är rätt säkra på att vår bransch är omstöpt till något helt annat tack vare goda idéer, ny teknik och hårt arbete. Vi ser framför oss en åkerinäring som kan erbjuda mycket professionella transportlösningar men med noll procents negativ påverkan på vår miljö och omkringliggande samhället. Modig prognos, ja så är det, men det är dit vi strävar.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no