För dig som konsument

Vi synliggör hållbara och schyssta transporter

Åkerinäringen har en central roll i den svenska ekonomin och i det svenska samhället. I stort sett allt vi kommer i kontakt med har i ett eller flera led transporterats med lastbil. Det är insatsvaror till industrin och färdiga varor därifrån, det är mat och medicin till sjukhusen, livsmedel till affärerna, byggmaterial till byggarbetsplatser, rundvirke från avverkningsplatser och mycket mer. Åkerinäringen spelar även en central roll i den cirkulära ekonomin, då den transporterar uttjänta varor och produkter till återvinning och ibland deponi.

Ökade hållbarhetskrav

Transportarbetet med lastbil har ökat under en lång följd av år och prognoser pekar på en fortsatt ökning under överblickbar framtid. Strukturförändringar inom näringslivet och ökade krav på transporter som levererar rätt mängd vid rätt tidpunkt, driver utvecklingen liksom en ökande e-handel. Lastbilen är oslagbar i sin flexibilitet och dörr-till-dörr-kapacitet.

Samtidigt som transporterna ökar, ökar kraven på hållbarhet. En hållbar utveckling av transportsektorn är branschens viktigaste fråga. För att underlätta och stärka en hållbar utveckling av transportnäringen har Sveriges Åkeriföretag utvecklat Fair Transport. Fair Transport hjälper transportköpare att välja rätt och stärker seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.

Hållbara transporter

Den påverkan lastbilar har på miljö och människors hälsa utgörs i huvudsak av utsläpp av miljöskadliga partiklar och växthusgaser, samt buller och trängsel. I takt med att företagen investerar i nya, moderna bilar och köper miljöbränslen så minskar klimat- och miljöpåverkan. Dessutom är yrkesförarna ständigt ute på vägarna och tar ett stort ansvar för trafiksäkerheten. Svenska åkeriföretag anställer ungefär 150 000 människor och vi vill erbjuda dem trygga anställningar och en bra framtid.

Fair Transport är åkerinäringens sätt att lyfta bra transportörer och synliggöra deras breda hållbarhetsarbete vad gäller socialt ansvarstagande, miljö, klimat och trafiksäkerhet. En viktig utgångspunkt för förändringsarbetet är att lägsta pris inte får styra transportaffären, utan att kunder faktiskt efterfrågar bättre transporter och att vi på det viset tillsammans driver på för en förändring där hållbara transporter är det självklara valet.

Underlättar att välja rätt

För oss som konsumenter är det betydligt enklare att efterfråga en kravmärkt eller ekologisk frukt, än att vet hur den har transporterats. Vi kan ha koll på produktionsförhållanden på andra sidan jorden, men vet inte hur vår frukt har transporterats mellan Göteborgs hamn och matbutikens centrallager. Vi vill ändra på det och synliggöra transporterna i samhället, så att det blir lättare för den medvetna konsumenten att ta ansvar för sina konsumtionsutsläpp hela vägen.

Fair Transport är ett initiativ från åkeriföretagen i Sverige, som vill lyfta bra transporter och visa på en ständig förbättring för ansvarsfulla, klimatsmarta och säkra transporter. Fair Transport ska hjälpa transportköpare att välja rätt och stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.

Mot en ljusare framtid

Behovet av transporter kommer inte att minska inom överskådlig tid, snarare spås en stor ökning. Därmed växer förstås även ansvaret för att dessa transporter sker så säkert, klimatsmart och ansvarsfullt som möjligt.

Med Fair Transport skapar vi på åkarnas initiativ de kanske tuffaste kraven i hela världen för transporter. Och det är verkligen på tiden. I dag – när många är medvetna om varornas ursprung, hur djuren har haft det och om arbetarna får avtalsenliga löner – är det fortfarande få som frågar hur transporten har gått till. Nu sätter åkerinäringen fokus på transporterna genom att gå först och ställa höga krav på oss själva.