Fördjupning om Fair Transport

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag

Transporter med lastbil är en central del av transportsystemet där lastbilen ingår i en transportkedja ofta som det sista och första ledet – korta, lokala transporter som utgör transportsystemets kapillära nät. När det kommer till transporters externa effekter ger lastbilstransporter upphov till utsläpp av växthusgaser, trängsel, buller och partikelutsläpp. Åkeriföretagen i Sverige anställer också ungefär 150 000 människor, och prispressen bidrar till en debatt om sociala villkor och en åkerinäring i fritt fall. Yrkestrafik i allmänhet har också ett stort ansvar för trafiksäkerheten på våra vägar.

Från pris till hållbarhet

Värderingsskiftet är tydligt – allt fler transportköpare efterfrågar nu transporter till lägre utsläpp. Inte minst offentlig sektor är föregångare och ställer tydligare, skarpare och mer omfattande krav och driver därför på en förändring till transporter med lägre utsläpp och ekonomiskt starkare åkeri- och transportföretag. Kunder som värdesätter ansvarstagande transportörer innebär ett större handlingsutrymme.

Fair Transport syftar till att ersätta priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Ambitionen är att tydliggöra och synliggöra det förändringsarbete som sker, för att uppnå bättre transportaffärer med så liten påverkan på människors hälsa och miljö som möjligt.

På initiativ av åkerier och transportsäljande företag

Fair Transport grundades på initiativ av åkeriföretagen, för att synliggöra hållbara transporter, ge transportköparen rätt och tillförlitlig information och stötta åkerierna i förändringsarbetet. Sedan 2014 har initiativet lyft fram de företag som tar ställning för sunda transporter. Från och med 2019 stärks och förädlas Fair Transport till att bli ett åtagande som tål att synas i sömmarna.

Fair Transport ska stärka seriösa åkerier och transportsäljande företag i en hård konkurrens och göra det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör. Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Som ett stöd för hållbara affärer kan Fair Transport också utgöra grunden för vilka nyttor utöver själva transporten som kan uppnås. Möjliga och uppnådda förändringar redovisas transparent och det blir enkelt att se att åkeriet lever upp till både lagkrav och mervärden.

Vad krävs av ett Fair Transport-företag?

För att kunna bli ett Fair Transport-företag krävs att företaget redovisar sitt arbete vad gäller arbetsmiljöansvar, kvalitets- och miljöansvar samt trafiksäkerhetsansvar genom att fylla i formulär här på webben.

Företaget får svara på ett antal frågor kring respektive område, samt bilägga dokumentation i form av till exempel policyer. Företaget ska dessutom beskriva sina mål och hur man följer upp dem, liksom hur man planerar för en ständig förbättring, bland annat genom redovisning av interna utbildningskrav.

När redovisningen är gjord blir resultat tillgängligt för transportköpare som vill vara med och ta sitt ansvar för en hållbar affär.