Fördjupning om Fair Transport

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag

Godstransporter på väg är en central del av transportsystemet där lastbilen ingår i en transportkedja, ofta som det sista och första ledet, korta och lokala transporter som utgör transportsystemets kapillära nät. När det kommer till transporters externa effekter ger lastbilstransporter upphov till utsläpp av växthusgaser, trängsel, buller och partikelutsläpp. Åkeriföretagen i Sverige anställer också ungefär 150 000 människor, och prispressen bidrar till en debatt om sociala villkor och en åkerinäring i fritt fall. Yrkestrafik i allmänhet har också ett stort ansvar för trafiksäkerheten på våra vägar.

FRÅN PRIS TILL KVALITE

Värderingsskiftet är tydligt, allt fler transportköpare efterfrågar nu transporter till lägre utsläpp. Inte minst offentlig sektor är föregångare och ställer tydligare, skarpare och mer omfattande krav och driver därför på en förändring till transporter med lägre utsläpp och ekonomiskt starkare åkeri och transportföretag.

ETT SKIFTE ÄR PÅ GÅNG
Det pågår ett tydligt skifte vad gäller synen på hur transporter konsumeras. Allt fler producenter har identifierat transporten som en viktig del i varans totala påverkan. Insikten har också inneburit att transporter vägs in i hållbarhetskalkylen för inte bara varan i fråga utan hela företagets drift. I de hållbarhetsredovisningar som allt fler företag har som en självklar del i sin rapportering ställer nya krav på vilken fakta som presenteras. Det handlar om att beräkna hur alla delar i verksamheten inklusive transporterna påverkar.
Kunder som värdesätter ansvarstagande transportörer som kan erbjuda en hållbar transportlösning har i linje med detta ökat i antal. Vi ska som bransch se till att möta en stigande efterfrågan. Fair Transport är en viktig pusselbit i skiftet av hur transporter värdesättas och konsumeras.
Fair Transport syftar till att ersätta priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Certifieringen tydliggöra och synliggöra det förändringsarbete som nu sker. Alla ansträngningar ska utmynna i bättre transportaffärer med så liten påverkan på människors hälsa och miljö som möjligt. Det vi kallar en hållbar affär. För alla.

PÅ INITIATIV AV ÅKERIER OCH TRANSPORTSÄLJANDE FÖRETAG

Fair Transport grundades på initiativ av åkeriföretagen, för att synliggöra hållbara transporter, ge transportköparen rätt och tillförlitlig information och stötta åkerierna i förändringsarbetet. Sedan 2014 har initiativet lyft fram de företag som tar ställning för sunda transporter. 2019 stärktes och förädlades Fair Transport till att bli ett åtagande. På så sätt har märkningen utvecklats i steg för att möta kundernas och omvärldens förväntningar. Med nya förväntningar och ändrade krav från kunder, konsumenter och samhället i stort så behöver vi också ändra på vårt sätt att verka. Tiden är inne för förändring.

ETT NYTT UTVECKLINGSSTEG
2021 tar Fair Transport ett nytt steg i utvecklingen. Med samma syfte och mål men med krav och kriterier anpassade för den tid vi är i just nu, tar vi steget från åtagande, till hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.

STÄRKER BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE AV TRANSPORTER
Fair Transport ska stärka seriösa åkerier och transportsäljande företag i en hård konkurrens och göra det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör. Köper du en transport av Fair Transport-certifierat företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Allt delar samlade i hållbarhetscertifieringen som Fair Transport bildar. Det gör att du kan lita på ett sunt utförande av transporterna.
Certifierade företag rapporterar återkommande in verksamhetsdata som öppet visas i en hållbarhetsredovisning här på webben. De redovisade siffrorna kontrolleras i sin tur i en löpande tredjepartskontroll. Det skapar en tillförlitlig och hållbar transportkedja.

VAD KRÄVS AV ETT FAIR TRANSPORT-FÖRETAG?

Certifieringen Fair Transport omfattas av 3 mervärdesnivåer. Kriterierna för de olika nivåerna skiljer sig åt men omfattar områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet samt ansvar. Läs mer om nivåer och kriterier ››
Fair Transport har, förutom kriterierna, ett omfattande användarvillkor som skall efterlevas av de registrerade företagen, dessutom kontrolleras företagen i flera led, dels vid registreringen, dels av en tredje part.
Läs mer om kontroll och certifiering ››

FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT KUNNA MÖTA FRAMTIDEN
Vi i åkerinäringen vill göra vår del av arbetet i den nödvändiga omställningen som samhället står inför. Förändringsarbetet kommer påverka alla delar i våra verksamheter. Vi kommer garanterat att möte en rad utmaningar och problemställningar längs vägen men det ska inte hindra oss. Med satsningen på Fair Transport så går vi i en ny riktning. Vi ser framför oss en åkerinäring som kan erbjuda mycket professionella transportlösningar men med noll procents negativ påverkan på vår miljö och omkringliggande samhället. Med gemensamma ansträngningar är vi övertygade om att vi kommer att nå dit.

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no