Gösta Johanssons Åkeri AB

031-979590 Skicka e-post

Gösta Johanssons Åkeri är specialiserade på transport av kemikalier som klassas som farligt gods t.ex. natronlut, saltsyra, väteperoxid och natriumhypoklorit. Vi har också tillstånd att transportera farligt restavfall från industrin till destruktion.

Men allt gods vi kör är inte farligt: Vi transporterar även oklassat gods som t.ex. vattenglas.

En uppskattad tjänst innebär att vi tar över ansvar för nivåkontroll av kemikalietankar hos en slutanvändare och levererar påfyllning vid behov.

Antal fordon

En modern fordonspark
11

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Tyngre fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
40% Reduktion av CO2ekv

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no