Indseth Transport AB

0703 066047 Skicka e-post

Vår affärsidé

Transporterar flytande gas för Linde (tidigare AGA)

Antal fordon

En modern fordonspark
38

Antal anställda

Hur många är vi?
63

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 59st - 94%
Antal kvinnor - 4st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Trans PA, BKY, IDHA, Dynafleet online, Fordonskontroll
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Indseth Transport AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001:2007.

Ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007 innefattar vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Arbetsmiljöarbetet syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt bygger på en ständig förbättring av vårt arbetsmiljöarbete.
Allt vårt arbetsmiljöarbete utgår från vår riskbedömning av de risker för ohälsa som förekommer inom ramen för vår verksamhet samt resultatet av en arbetsmiljörond. Protokoll upprättas för riskbedömningen av arbetsmiljön och arbetsmiljörond och utgör grund för vår arbetsmiljöutredning som klargör vår arbetsmiljö och de krav som ställs för att eliminera risker för ohälsa och uppfylla författningskrav.

Arbetsmiljöutredningen är alltså en dokumentation av vår riskbedömning av arbetsmiljön, redovisar arbetsmiljöronden samt tillämpligt lagrum samt drar slutsatser om vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra vår arbetsmiljö.

Utifrån arbetsmiljöutredningens resultat upprättas en Handlingsplan Arbetsmiljö, arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömål och vårt praktiska arbetsmiljöarbete.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
System för uppföljning: Trans PA, Fordonskontroll, Dynafleet online, IDHA, BKY
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system, IDHA
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov