Joby Hova AB

050630470 Skicka e-post

Vår affärsidé

Joby Hova AB är en komplett partner för transport- och logistiktjänster. Vi trafikerar huvudsakligen Sverige – Norge men opererar även inrikes Sverige. Vi är experter på logistiklösningar gällande alla typer av godstransporter. Vår specialitet är fastbränsletransporter och har en gedigen vana av denna typ av flöden.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 46 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 87%
Antal kvinnor - 4st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Visma TransPA Scania Fleet Management Portal
Övrig information

Joby Hova AB skall med regelbundna utvecklingssamtal, där arbetsinsatser och frågor kring arbetssituationen diskuteras, tidigt kunna fånga upp problem kring alkohol och droger. Om drogmissbruk upptäcks skall detta hanteras enligt individuellt åtgärdsprogram. Målet skall alltid vara att arbetskamraten skall ha kvar sin anställning samt att missbruket skall bort.
På vår arbetsplats innebär det:
• Att det inte får förekomma någon form av icke medicinsk användning / konsumtion av narkotikaklassade preparat och / eller missbruk av alkohol.
• Att vår attityd alltid skall vara att vi som arbetskamrater inte accepterar kollegors missbruk. Vi skall därför medverka till att denne får hjälp snarast möjligt.

Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag där alla själva kan välja vad de vill göra för hälsofrämjande aktiviter.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Fordonsdata system, Scania Fleet Management Portal
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information


Vår verkstad och vårt kontor har 100% elförsörjning från Joby Hova AB:s egna solceller.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Scania Fleet Management Portal
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov