Renova Miljö AB

+4631618000 Skicka e-post

”Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinner avfall till energi och nya råvaror ”

Uppdelningen i olika bolag, där tilldelad respektive konkurrensutsatt verksamhet åtskilts, förändrar inte koncernens uppdrag i sak – att aktivt arbeta för en hållbar utveckling i vår ägarregion. Utveckling av verksamheten ska ständigt fortgå för att ligga steget före när det gäller att, på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt omvandla avfall till resurs.

Koncernens samlade tjänster och produkter omfattar rådgivning, utbildning, insamling, transport, material- och energiåtervinning och behandling inom alla delar i avfallskedjan. Koncernens styrka är helhetsutbudet bestående av egna moderna anläggningar med breda miljötillstånd, som erbjuder miljöriktig behandling på alla steg i avfallstrappan, och en grön och energieffektiv fordonsflotta. Samverkan med forskning och företag är en viktig framgångsfaktor för att driva utveckling. Genom att vara en regional aktör kan vi också säkerställa att resurser finns för en god hantering av avfall i hela regionen. Det innebär också att resurserna vi förvaltar används och utvecklas utifrån ett regionalt och ett hållbart samhällsperspektiv.

Behovet av regional samverkan ökar och är tydlig i den regionala avfallsplanen (A2030) och implementeringen av EU:s ramdirektiv för avfall. Av ägardirektivet framgår att Renovakoncernen är en viktig part som ska verka för en aktiv och innehållsrik dialog med ägarkommunerna. Vi ska verka för en hållbar utveckling av såväl nationella som internationella förhållanden och för att möjliggöra uppfyllandet av dessa planer.

Antal fordon

En modern fordonspark
155

Antal anställda

Hur många är vi?
350

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 290st - 83%
Antal kvinnor - 60st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no