Slamsugningstjänst AB

035-44445 Skicka e-post

Affärsidé

Vår affärsidé är att med hjälp av modernaste teknik tillhandahålla tjänster såsom spolning, sugning, ADR-uppdrag, rörinspektion och kontroll av oljeavskiljare. Alla uppdrag sker ute hos kunderna, d.v.s. som fältverksamhet. Kontroll av oljeavskiljare sker opartiskt och under sekretess. Vi delger ingen information om enskilda uppdrag till utomstående utan kundens godkännande i det aktuella fallet.

För spolbilarna kan det gälla spolning av avlopp, ledningar, stuprör, dräneringar i förebyggande syfte eller vid stopp. För slamsugnings-bilarna kan arbetet omfatta kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och septiktankar, tömning av toalettbodar eller brunnar. Bland ADR-bilarnas uppdrag finns t.ex. sugning och transport av spilloljor, emulsioner och andra miljöfarliga ämnen i tanktransporter. Vi hämtar även avfallsrester från fartyg och utför oljetanksrengöring.
Rörinspektion utförs i huvudsak i form av felsökning av ledningar eller nyproduktion.

Våra målgrupper är företag (små som stora), kommunen och privatpersoner.

Företagen finns bl.a. inom följande branscher: destruktionsföretag, tillverkande industri, fastighetsförvaltningar, rörläggare och jordbruk.

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
28

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 86%
Antal kvinnor - 4st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no