Slamsugningstjänst AB

035-44445 Skicka e-post

Vår affärsidé

Affärsidé

Vår affärsidé är att med hjälp av modernaste teknik tillhandahålla tjänster såsom spolning, sugning, ADR-uppdrag, rörinspektion och kontroll av oljeavskiljare. Alla uppdrag sker ute hos kunderna, d.v.s. som fältverksamhet. Kontroll av oljeavskiljare sker opartiskt och under sekretess. Vi delger ingen information om enskilda uppdrag till utomstående utan kundens godkännande i det aktuella fallet.

För spolbilarna kan det gälla spolning av avlopp, ledningar, stuprör, dräneringar i förebyggande syfte eller vid stopp. För slamsugnings-bilarna kan arbetet omfatta kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och septiktankar, tömning av toalettbodar eller brunnar. Bland ADR-bilarnas uppdrag finns t.ex. sugning och transport av spilloljor, emulsioner och andra miljöfarliga ämnen i tanktransporter. Vi hämtar även avfallsrester från fartyg och utför oljetanksrengöring.
Rörinspektion utförs i huvudsak i form av felsökning av ledningar eller nyproduktion.

Våra målgrupper är företag (små som stora), kommunen och privatpersoner.

Företagen finns bl.a. inom följande branscher: destruktionsföretag, tillverkande industri, fastighetsförvaltningar, rörläggare och jordbruk.

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
28

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 86%
Antal kvinnor - 4st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov