Svensk Tanktransport AB

0766316050 Skicka e-post

Vår affärsidé

Svensk Tanktransport AB utför transporter av i huvudsak slam och olja och skall utifrån egna resurser och förutsättningar i sin verksamhet arbeta med ständiga förbättringar utifrån kvalitets-, miljö-.arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Vi skall aktivt verka för ökad trafiksäkerhet samt förebygga föroreningar från vår verksamhet med fokus på de luftmissioner som våra fordon förorsakar. Vår ambition är att utifrån företagets resurser använda bästa möjliga teknik och vid varje tillfälle följa tillämpliga laga, förordningar och kundkrav. Vår viktigaste resurs, personalen, ska ha en god arbetsmiljö och uppleva sitt arbete och som meningsfullt, positivt och stimulerande.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 19st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 90%
Tanktransporter - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov