Vivaldi AB

08-7183000 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vår affärsidé
Vivaldi ska möta kundens ökade behov av miljöanpassade och hållbara koncept och produkter för transport, logistik och entreprenad i Storstockholm.
Genom smarta lösningar, modern teknik och kompetensutveckling arbetar vi mot en mer cirkulär ekonomi i vår affär.
Allt arbete ska ske affärsmässigt med hänsyn till såväl kunder, ägare, medarbetare som samarbetspartners.
Resultat, trafiksäkerhet och tidsramar garanteras genom ett certifierat verksamhetssystem, professionella medarbetare och en modern fordonspark.

Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
33

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 32st - 97%
Antal kvinnor - 1st - 3%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 25%
Bygg- & anläggning - 75%
Specialtransporter (tungtransporter) - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Jämnställdet, diskrimineringspolicy ingår i vår arbetsmiljöpolicyn

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ligger i verksamhetsystemet som är certifierat.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov