Åsa Meivert Rydén, ansvarig för logistikinköp på Ica Sverige.

Fair Transport i linje med Icas kriterier för sunda transporter

25 jun 2020

En av Sveriges största transportköpare – Ica – förordar Fair Transport.
– Vi ser positivt på Fair Transport, säger Åsa Meivert Rydén, ansvarig för logistikinköp på Ica Sverige. Alla gynnas av kvalitetssäkrade transporter och åkerier som jobbar med ständiga förbättringar inom dessa viktiga områden. Vi har tagit del av kriterierna för Fair Transport på övergripande nivå och ser att det ligger väl i linje med Icas syn på en sund transport.

Text: Anders Karlsson, Svensk Åkeritidning | Foto: Ica

Genom att välja ett Fair Transport-företag säkerställer man som varuägare att åkeriet lever upp till lagenliga krav avseende trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.
– Vi ser positivt på Fair Transport, säger Åsa Meivert Rydén. Alla gynnas av kvalitetssäkrade transporter och åkerier som jobbar med ständiga förbättringar inom dessa viktiga områden. Vi har tagit del av kriterierna för Fair Transport på övergripande nivå och ser att det ligger väl i linje med Icas syn på en sund transport.

Åsa Meivert Rydén framhåller att det är av stor betydelse för Ica att ställa höga krav på hållbarhet och samhällsansvar/SCR (Social Corporate Responsibility) i sina upphandlingar i transport- och logistiktjänster.
– Hållbarhetsfrågor är väldigt viktigt för oss på Ica och som en av Sveriges största transportköpare har vi ett stort ansvar att driva på i utvecklingen inom dessa frågor, säger hon. Exempelvis har vi precis lanserat ett nytt klimatmål som innebär att vi ska ha netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten till 2030. Vi jobbar nu mot att vägburna godstransporter till Ica Gruppens bolag i Sverige ska vara fossilfria senast 2030 och i Malmö, Göteborg och Stockholm ska vi vara fossilfria redan 2025. Vi tar ett helhetsgrepp i frågan – fossilfrihet gäller inte bara de transporter som Ica köper direkt utan inkluderar även de transporter som våra varuleverantörer utför in till Icas lager.

Åsa Meivert Rydén framhåller att Ica märker av ett ökat tryck från kunder/konsumenter på att dagligvarukedjans varor ska vara hållbart framställda och hållbart transporterade.
– För våra kunder, precis som för oss på Ica, är frågor kopplade till klimat och hållbar produktion väldigt viktigt, säger hon. Vi ser exempelvis en ökad efterfrågan på lokalt producerade varor och för växtbaserade produkter. För oss på Ica är det viktigt att hela tiden underlätta för våra kunder att göra medvetna och hållbara val. Genom vår nya klimatambition har vi tagit stora steg för att bli ännu bättre på att erbjuda hållbar mat och hållbara transporter.

Ica arbetar kontinuerligt med att effektivisera distributionen och infrastrukturen för att minska det totala antalet fordonskilometer.
– Vi levererar dagligen varor till våra cirka 1 300 Ica-butiker runtom i landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr, säger Åsa Meivert Rydén. Det ställer naturligtvis höga krav på en väl fungerande taktisk plan med rätt fordonstyp, fordonskapacitet och rätt rutter. Men hur perfekta planerna än är så kommer alltid en operativ verklighet och där arbetar våra duktiga medarbetare ständigt med att optimera rutterna och fyllnadsgraden i våra fordon. Alla Ica-kilometer på väg ska vara nödvändiga kilometer och det är ju inte bara bra för miljön utan går också hand i hand med kostnadseffektivitet som är viktigt inte minst för att kunna fortsätta investera i hållbara drivmedelsalternativ och tekniker.
Ica arbetar på flera olika sätt med att minska den totala bränsleförbrukningen för Icas lastbilstransporter.
– Det gör vi exempelvis genom att ständigt jobba med ruttoptimering och fyllnadsgrad men också genom våra avtalsparters arbete med sparsam körning som är en vinning både för miljö och ekonomi, säger Åsa Meivert Rydén. Vi har nära dialog med flera stora lastbilstillverkare, drivmedelsleverantörer och andra branschaktörer för att hålla oss à jour med utvecklingen och sedan har vi självklart ett ständigt pågående erfarenhetsutbyte med våra avtalsparter kring dessa frågor. Nämnas kan också att vi tittar på hur vi kan avlasta vägnätet genom att använda oss av järnväg. I dagsläget använder vi primärt järnväg får våra internationella inleveranser men vi testar även andra sträckor.

Ica arbetar även med alternativa bränslen för att transporterna ska bli fossilfria eller så fossilfria som möjligt.
– Vi började ställa krav på fossilfria inslag redan 2013 – då definierat som maxutsläpp av koldioxidekvivalent per liter – och har sedan dess vässat de kraven, säger Åsa Meivert Rydén. Idag körs Icas trafik på alltifrån HVO, LBG, ED95 till RME. Vi tror mycket på el så det är ett område vi undersöker. Det finns fortfarande en del diesel kvar i Icas transportsystem men vi arbetar intensivt för att hitta vägar till fossilfrihet.

Ica lägger vikt vid att säkerställa att de åkerier man använder uppfyller de krav på miljö/hållbarhet och SCR som bolaget ställer i sina upphandlingar.
– Uppföljning på avtalskrav är jätteviktigt, säger Åsa Meivert Rydén. Utöver att vi möter våra avtalsparter både på operativ och taktisk nivå och därigenom får en god inblick genomför vi avtalsuppföljningar, stickprovskontroller och mer oberoende tredjepartsrevisioner på våra avtalsparter när det gäller alla delar inom hållbarhetsområdet där vi inkluderar socialt ansvar. När det gäller till exempel klimatfrågan har vi för stora delar av våra transporter en månadsvis inrapportering från våra avtalsparter om vilka drivmedel, emissioner och förbrukningar de haft under månaden.

Ica kommer att fortsätta sitt omfattande arbete med att fortsätta utveckla miljö/hållbarhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö de kommande åren, det vill säga de kriterier som Fair Transport omfattar.
– För oss på Ica är hållbarhet och miljöfrågor väldigt högt prioriterat, dels när det kommer till de produkter som säljs i Ica-butikerna, dels när det gäller våra transporter, säger Åsa Meivert Rydén. I och med vår nya bränslestrategi som antogs i augusti förra året där målet är att alla transporter ska vara fossilfria till 2030 och redan 2025 i storstäderna går vi längre än många andra i branschen och vi tittar kontinuerligt på att hitta ytterligare åtgärder kan bidra till att göra våra transporter än mer hållbara och miljövänliga. Vi vill vara en attraktiv uppdragsgivare för våra chaufförer och det är viktigt för oss att de har en god arbetsmiljö vilket vi kontinuerligt jobbar med. Trafiksäkerhet är också ett område vi jobbar kontinuerligt med och tar på största allvar. Ica ställer sig, tillsammans med några av Sveriges största transportköpare, bakom uppropet om ”hållbara hastigheter”.

FAKTARUTA
Inom den tunga trafiken använder Ica Sverige cirka 500 fordon involverade i sin distribution, varav 9 i sitt eget Ica-åkeri. Dessutom tillkommer fordon för trafiken mellan Icas enheter samt nationell och internationell inbound, cirka 600 anlöp per dag. Totalt har Ica Sverige ett 50-tal avtalsparter inom tung transport.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no