Fair Transport står redo att möta framtidens utmaningar

26 maj 2020

Transportsektorn har under den senaste tiden lyfts fram i media i samband med coronakrisen. Fokus är att vi kan lära oss av krisen och därmed säkerställa att framtida transporter sker på ett hållbart sätt. Men faktum är att vi tar ansvar för miljö, klimat och trafiksäkerhet redan idag. Genom Fair Transport stärker vi sunda åkeriföretagare och hjälper transportköpare att välja hållbart.

Transporter spelar en viktig roll för vår välfärd och livskvalitet. De är en förutsättning för all den verksamhet som kännetecknar ett modernt samhälle. Hittills har vi tillåtit ett synsätt där transporter är ett nödvändigt ont. Tunga lastbilar står idag för sju procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och 22 procent av vägtrafikens utsläpp. Fair Transport vill vända på perspektivet och minimera dessa negativa effekter så att vi kan bli det goda som bidrar till en hållbarare transportsektor.

Utöver att använda sig av förnybar diesel arbetar åkerierna med att minska utsläppen genom att effektivisera och optimera rutter och last, utöva sparsam körning och investera i nyare, mer effektiva fordon. Men vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart, inte minst transportköpare. Här spelar Fair Transport – Sveriges Åkeriföretags hållbarhetsinitiativ som både synliggör hållbara transporter och stöttar åkerierna i hållbarhetsarbetet – en viktig roll. När transportköpare köper en Fair Transport, får de inte bara transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. De köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för hållbarhetsfrågor.

Men för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle, behöver transportköpare acceptera att hållbara transporter kostar lite mer. Konkurrensen om lägsta pris måste ersättas av kvalitet. Företrädare för Fossilfritt Sverige, ABB, Scania, SSAB och Vattenfall skriver i DN Debatt den 24 april att Sverige har unika möjligheter till en fossilfri omstart av ekonomin i spåren av corona. Ett förslag som artikelförfattarna framför är fossilfria upphandlingar.

– Förslaget ligger helt i linje med Fair Transport, vars syfte är att ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens. Ur ett historiskt perspektiv har alltid upphandlingar vunnits av den som erbjuder lägsta priset. Om vi fortsätter att belöna ett sådant beteende får vi svårare att sänka transportsektorns fossila utsläpp, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Transporterna är dock på väg åt rätt håll. Utsläppen av växthusgaser från resor och transporter i Sverige fortsätter att minska enligt myndigheten Trafikanalys. Men det går inte så fort som det skulle behövas, skriver Aktuell Hållbarhet den 17 april. Vi ser framför allt ökande utsläpp från internationella transporter. Detta är problematiskt menar även vi från åkeriföretagens sida. Vägtransporter är i och med avregleringen av EU:s inre marknad, internationella. Samtidigt saknas kunskap och statistik om lastbilars rörelser över gränserna. I kombination med avsaknad av kontroller och av regelverk skapar det en osund konkurrens inom åkerinäringen. En skatteväxling där förorenaren betalar och kostnadsskillnaderna för åkeriföretag från olika länder jämnas ut skulle kunna vara ett alternativ.

Magnus Jacobsson (KD) och Jens Holm (V) skriver i Dagens Samhälle den 20 april att det inte finns någon samlad strategi för transportsektorn. Vi håller med om att det behövs långsiktiga regler och strategier för arbetet med hållbara transporter. Att exempelvis investera i ett miljöfordon innebär ökade kostnader för kunderna, vilket rimmar dåligt med dagens fokus på lägsta pris. Beroende på typ av bränsle vet vi inte heller hur tillgång, tillgänglighet och pris ser ut framöver. Även andrahandsmarknaden samt reservdelar och kunskap ute hos verkstäderna är osäkra.

– För att kunna satsa på mer hållbara lösningar behöver åkeriföretagen teckna längre avtal med sina kunder. Minst fem år ger förutsättningar för en framgångsrik omställning, säger Ulric Långberg, Bransch- och kommunikationschef, Sveriges Åkeriföretag.

Vi ser dock hoppfullt på framtiden då allt fler transportköpare efterfrågar transporter med lägre utsläpp. Här hjälper Fair Transport transportköpare att välja seriösa ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdnande konkurrens. Genom att tillhandahålla hållbarhetsdata kan transportköpare identifiera företag som, utöver att leverera en transporttjänst, också arbetar med viktiga hållbarhetsaspekter. Vi tycker att det ska vara lika självklart att välja en hållbar transport som att köpa miljömärkt i livsmedelsbutiken.
Fair Transport lägger grunden för en hållbar affär. Vi står redo att möta framtidens utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no