Licensvillkor för Fair Transports Öppna API

1. Bakgrund

1.1 Fair Transport AB (”Fair Transport”) tillhandahåller på webbplatsen faitransport.se ett API (”API:et”) som ger dig tillgång till information, kod och annat material (”API-innehåll”).

1.2 Syftet med tillhandahållandet av API:et är att förenkla den digitala granskningen och kontrollen av vilka företag som är certifierade enligt Fair Transport. Målet är att transportköpare och övriga intresserade som vill bidra till att certifierade företag ska få direkt nytta av sitt systematiska hållbarhetsarbete.

1.3 Dessa licensvillkor (”Avtalet”) beskriver under vilka förutsättningar API:et tillhandahålls, hur vi förväntar oss att du använder API:et och vad du har rätt respektive skyldighet att göra då du använder API-innehållet i dina egna produkter eller tjänster.

1.4 Genom att godkänna detta Avtal intygar du att du har läst, förstått och godkänner de villkor som anges häri, och de dokument till vilka Avtalet hänvisar. Du intygar även att du har rätt att godkänna dessa villkor på ditt företags eller, i tillämpliga fall, annan juridisk persons vägnar.

2. Licens

2.1 Fair Transport beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke upplåtbar och återkallbar licens att använda API:et och API-innehållet för att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster som är förenliga med API:ets syfte och mål som nämns i punkten ”Bakgrund” ovan i enlighet med detta Avtal. Denna licens, och de produkter och tjänster som du utvecklar under licensen, ska inte innebära någon begränsning i Fair Transports eller våra datakällors rätt att fritt utnyttja, utveckla, ändra och att sluta att tillhandahålla API:et, API-innehållet och tillhörande produkter och tjänster.

Som framgår nedan kommer vi dock att hålla dig uppdaterad om förändringar i API:et och våra möjligheter att tillhandahålla API:et.

3. Immateriella rättigheter

3.1 Fair Transport och/eller de tredje parter med vilka vi samarbetar innehar äganderätten och de immateriella rättigheterna till API:et. Såvida du inte har fått vårt särskilda, skriftliga godkännande har du därför inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över API:ets källkod eller anropsstruktur.

3.2 API-innehållet innefattar material som skyddas av immateriella rättigheter, såsom företagsnamn och varumärken. Du får endast använda sådant material för att hänvisa till och informera om företag samt deras produkter och tjänster inom ramen av licensen som ges enligt punkt 2.1 ovan och i enlighet med detta Avtal.

3.3 I samband med att API-innehållet används i av dig utvecklade produkter eller tjänster är du skyldig att i produkten respektive tjänsten ange att den innehåller data från API:et, och att hänvisa till API:et genom att hänvisa till Fair Transports webbplats (https://fairtransport.se). Din rätt att använda Fair Transports företagsnamn och varumärke är begränsad till källhänvisningar som sker på detta vis och i detta syfte, och du har således inte rätt att använda vårt företagsnamn eller våra varumärken annat än vad som uttryckligen anges i denna punkt.

3.4 Genom att ansluta dig till API:et ger du Fair Transport en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke upplåtbar licens att hänvisa till ditt företagsnamn och de eventuella produkter och tjänster som du använder API-innehållet i (inklusive eventuella varumärken som du innehar för sådana produkter eller tjänster), i syfte att informera om att du använder dig av API:et. Fair Transports rätt att använda ditt företagsnamn och varumärken är begränsad till källhänvisningar som sker i detta syfte.

3.5 Inget i detta Avtal ska tolkas som att det upplåts, överlåts eller på annat sätt överlämnas äganderätt till immateriella rättigheter från Fair Transport och/eller de tredje parter vi samarbetar med till dig.

4. Personuppgiftsbehandling

4.1 I samband med att du ansluter dig till och använder API:et behandlar vi dina personuppgifter bland annat för att administrera, övervaka och möjliggöra din användning av API:et. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy (https://fairtransport.se/integritetspolicy/).

4.2 API-innehållet innefattar personuppgifter, och du är medveten om och accepterar att du genom att inhämta, använda, sammanställa, sprida eller i övrigt behandla sådana personuppgifter är personuppgiftsansvarig för denna behandling i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning såsom den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679).

5. Tekniska krav och begränsningar

5.1 För att säkerställa och upprätthålla API:ets och API-innehållets tillgänglighet och kvalitet är du skyldig att följa våra instruktioner avseende caching, lagring, kopiering och uppdatering av API-innehållet som framgår av vår tekniska dokumentation.

5.2 Du får bara ansluta till API:et på det sätt som följer av våra instruktioner, och har inte rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera API:et. Det här innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i API:et eller på den webbplats där API:et tillhandahålls.

6. Övriga krav på din användning

6.1 Din användning av API:et och API-innehållet för produkter eller tjänster ska vara förenlig med API:ets syfte och mål som nämns i punkten ”Bakgrund” ovan.

6.2 Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som riskerar att skada Fair Transports verksamhet eller stå i strid med våra intressen.

6.3 Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.

6.4 I den mån det är möjligt ska du på begäran av oss tillhandahålla oss information om hur API:ets och API-innehållets nyttjandegrad har förbättrat kontrollerna enligt punkt 1.2 ovan.

6.5 Om du har några frågor om innebörden av de begränsningar som framgår av denna punkt ”Övriga krav på din användning” eller vill använda API:et eller API-innehållet på något annat sätt än vad som framgår häri kan du kontakta oss på info@fairtransport.se. Du har dock inte rätt att påbörja sådan annan användning förrän du har fått vårt skriftliga godkännande.

7. Ansvar

7.1 Vi strävar efter att löpande förbättra API:et och ser gärna att du informerar oss om eventuella fel eller brister i användarupplevelsen genom att skicka ett meddelande till info@fairtransport.se. Som närmare anges i denna punkt ”Ansvar” har vi dock begränsade möjligheter att åtgärda fel eller problem.

7.2 Du är medveten om och accepterar att Fair Transport inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende API:ets eller API-innehållets kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som framgår av vår tekniska dokumentation, ändringar eller eventuella beskrivningar av API:ets funktion i samband med att API:et tillhandahålls kan du således inte förvänta dig att API:et eller API-innehållet kommer att vara fritt från fel, fritt från säkerhetsproblem, uppdaterat eller en lämplig datakälla för de produkter eller tjänster du avser att använda det i.

7.3 Du är medveten om och accepterar att du använder API:et och API-innehållet på egen risk, och att Fair Transport inte ansvarar för några skador, varken direkta eller indirekta skador som uppstår för dig eller tredje part på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet. Med indirekta skador avses i detta Avtal exempelvis utebliven vinst, utebliven användning av dina produkter eller tjänster, ersättning för användning av en ersättande tjänst, förlust av data, kostnader för felsökning, goodwillskador och skador på grund av virus och andra säkerhetsrelaterade problem. Du accepterar också att Fair Transport i inget fall har någon ersättningsskyldighet till dig eller tredje part på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet.

7.4 Du åtar dig att hålla Fair Transport, våra samarbetspartners och anställda skadeslösa för eventuella krav från tredje parter med anledning av din användning av API:et eller API-innehållet i strid med detta Avtal.

8. Förändringar

8.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra API:et, API-innehållet och detta Avtal. I den mån det är möjligt kommer förändringar kommuniceras till dig.

8.2 Ändringar i detta Avtal dokumenteras genom att vi ger ut en ny version av villkoren. Varje ny version av villkoren kommer att förses med ett nytt versionsnummer i dokumentets slut.

8.3 Genom att fortsätta att använda API:et efter att en förändring har genomförts intygar du att du godkänner förändringen. Om du inte vill acceptera en förändring har du inte längre rätt att använda API:et och måste avbryta din anslutning till API:et i enlighet med punkten ”Avtalstid och Uppsägning” nedan.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1 Detta Avtal, och din licens till API:et och API-innehållet, träder i kraft då du godkänner Avtalet och är giltigt så länge Fair Transport tillhandahåller API:et, såvida det inte sägs upp i förtid i enlighet med denna punkt ”Avtalstid och Uppsägning”.

9.2 Fair Transport förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och att stänga av din anslutning till API:et om du använder API:et eller API-innehållet i strid med vad som anges häri. Vi förbehåller oss också rätten att, efter egen skälig bedömning och efter föregående meddelande till dig, permanent eller tillfälligt sluta att tillhandahålla hela eller delar av API:et eller API-innehållet.

9.3 Du har rätt att när som helst, utan särskilt skäl och utan kostnad säga upp detta Avtal. Sådan uppsägning sker genom att du avbryter din anslutning till API:et, genom att sluta använda API:et.

9.4 Om din rätt att använda API:et upphör är du skyldig att med omedelbar verkan avsluta och radera din anslutning till API:et och eventuella hänvisningar till vårt företagsnamn och våra varumärken som används i dina produkter eller tjänster.

10. Övrigt

10.1 Detta Avtal utgör den fullständiga regleringen av alla frågor rörande din rätt att använda API:et och API-innehållet. Ändringar i eller tillägg till detta Avtal utöver nya versioner enligt punkten ”Förändringar” ovan ska, för att äga giltighet, ske genom skriftlig bekräftelse från Fair Transport.

10.2 Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part. Fair Transport förbehåller sig rätten att, efter särskilt meddelande till dig, överlåta Avtalet till företag inom vår koncern och till en tredje part som förvärvar hela eller delar av vår verksamhet.

10.3 Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol, med Stockholm tingsrätt som första instans.


  Jag har läst och förstått Fair Transports Licensvillkor

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

  SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

  VERKSAMHET
  LÄN
  BEGYNNELSEBOKSTAV
  Avbryt sökning
  För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no