ELLBO ÅKERI AB

070 5454722 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi utför inrikes transporter och trafikerar främst mellersta och södra Sverige.
Vårt mål är att upprätthålla och erbjuda en hög service och kvalité till såväl befintliga som nya kunder. Vår strategi är hög kompetens, engagemang och flexibilitet.
Vi strävar alltid efter effektiva transporter med hög leveransprecision, godskvalité samt hög fyllnadsgrad.

Antal fordon

En modern fordonspark
13

Antal anställda

Hur många är vi?
14

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 93%
Antal kvinnor - 1st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 85%
Bygg- & anläggning - 15%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Hälsofrämjande förmåner samt tecknad sjukvårdsförsäkring för samtliga medarbetare.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Miljöplan samt miljöaspektsregister finns enligt FR2000

Årlig revision av kvalitetsledningssystem FR2000.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, SÅ Analys
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

FR2000

Avtal med SÅ Analys.