Esperssons Åkeri AB

0415-311751 Skicka e-post

Vår affärsidé

Esperssons Åkeri AB´s affärsidé är att erbjuda och utföra transporter på ett miljöeffektivt och professionella sätt av tempererat / stycke -gods och till verksamheten hörande tjänster och produkter.

Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter och vi ska utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva verksamheten på ett sätt som motsvarar ställda krav och förväntningar på kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vi håller dagliga samtal med våra kunder för att upprätthålla och förfina en redan etablerad och god kontakt.

Företagets viktigaste resurs, vår personal, skall vara kompetent och för ändamålet rätt utbildad. Vi arbetar för en god och säker organisatorisk och social arbetsmiljö, att genomföra ständiga förbättringar i denna och att våra medarbetare inte utsätts för ohälsa eller onödiga risker.


Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
65

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 54st - 83%
Antal kvinnor - 6st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 33%
Kyl & Frystransporter - 34%
Fjärrtransporter - 33%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov