Trygve Bengtsons Åkeri AB

0456-44 10 00 Skicka e-post

Trygve Bengtsons Åkeri AB´s affärsidé är att erbjuda och utföra transporter på ett miljöeffektivt och professionellt sätt.

Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter och vi ska utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva verksamheten på ett sätt som motsvarar ställda krav och förväntningar på kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vi håller dagliga samtal med våra kunder för att upprätthålla och förfina en redan etablerad och god kontakt.

Företagets viktigaste resurs, vår personal, skall vara kompetent och för ändamålet rätt utbildad. Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö, att genomföra ständiga förbättringar i denna och att våra medarbetare inte utsätts för ohälsa eller onödiga risker.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
204

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
79

Antal anställda

Hur många är vi?
49

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 44st - 90%
Antal kvinnor - 5st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 85%
Distribution - 15%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Tyngre fordon, Aerodynamiska fordon,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no