Essinge Rail AB

08-6950006 Skicka e-post

Med järnväg och fossilfria fordon flyttar vi gods från Europa för medvetna företag som vill nå sina miljö- och lönsamhetsmål.Essinge Rail AB är sedan 2006 etablerat på den nordiska transportmarknaden. Vi bedriver internationell transport- och speditionsverksamhet från Europa baserat på skogsindustrins konventionella järnvägssystem. I egen regi fraktas 250 000 ton gods inom segmenten livsmedel, handel och verkstad.

För att klara högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och miljö, äger och driver vi egen järnvägsterminal och åkeri. Hela vår process är digitaliserad . Vårt mål är att snarast möjligt sätta ihop en totalt sömlös fossilfri transportkedja från tågets avgång på Kontinenten till slutleverans. Detta omfattar både växlingsarbete och terminalhantering som utförs med egenproducerad solel och distribution med moderna lastbilar som drivs på förnyelsebart drivmedel, HVO 100 eller el.

Inom ramen för Science Based Targets initiative (SBTi) har vi åtagit oss att följa Parisavtalets överenskommelse om 1,5 C målet. Vi följer nära teknikutvecklingen och ser med spänning fram emot att verka för en ökad elektrifiering i av transportsektorn.


Antal fordon

En modern fordonspark
2

Antal anställda

Hur många är vi?
23

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 19st - 83%
Antal kvinnor - 4st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 100%
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Arbetsrättsliga villkor
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no