Mejeritransporter TJ AB

054-569820 Skicka e-post

Vår affärsidé

Mejeritransporters TJ AB affärsidé går ut på att transportera kunders produkter mellan olika företags anläggningar och till deras kunder. Vi ska göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt och vi ska med största möjliga, service, kvalitet, miljöhänsyn och kompetens tillgodose kundernas krav och önskemål och alltid vara lyhörda för att kunna utvecklas. Vi ställer högsta krav på oss själva för att uppfylla detta då vi vill att kunderna skall känna största förtroende och nyttja våra tjänster nu och i framtiden.

Antal fordon

En modern fordonspark
44

Antal anställda

Hur många är vi?
140

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 120st - 86%
Antal kvinnor - 20st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 50%
Kyl & Frystransporter - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vi ska arbeta mot ständiga förbättringar när det gäller miljö och hållbar utveckling.
Verksamheten ska till alla delar överensstämma med gällande lagar, förordningar.
Företaget ska följa kundernas miljökrav.

Vi ska aktivt bidra till att minska företagets miljöbelastning för att skydda miljön genom att:

All verksamhet i företaget ska arbeta mot ständiga förbättringar
Vi ska vara i framkant när det kommer ny teknik.
Vi ska förebygga tänkbara miljörisker i vår verksamhet.
Förarna ska köra på ett så energi effektivt sätt att vi sänker miljöbelastningen i verksamheten.
Företaget ska i tillämpbara delar välja fordon och andra produkter för minimal miljöpåverkan
Vi ska följa uppdragsgivares miljö krav, så som bränslekrav och dylikt.
Organisationen ska med utbildning ge de anställda tillräckliga kunskaper i företagets miljöarbete
Avvikelser, tillbud och olyckor ska behandlas och utredas utan dröjsmål. Allt för att låta dessa erfarenheter bidra till ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.
Företaget ska sträva efter en god arbetsmiljö.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov