R Olssons Åkeri.se

+4656513289 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att hjälpa företag med kompletta transportlösningar, med högsta möjliga leveranssäkerhet, samt att genom samverkan i transportutveckling uppnå en för kunden optimal transportekonomi.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 84%
Antal kvinnor - 4st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 95%
Distribution - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Personal- och Tidssystem, Avvikelsehanteringssystem - och rapporteringssystem, Fordonskontrollsystem, Ekonomisystem

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Utbildning i Trafiksäkerhet enligt policyn sker först i samband med introduktion vid nyanställning därefter sker utbildning i samband med YKB-utbildningen. Fortlöpande sker utbildning för trafiksäkerhet dels vid eventuella anmärkningar för avvikelserapportering och dels vid årliga företagsträffar där samtliga anställda deltar.