Eieruds Transport AB

0708465390 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att behålla det lilla familjeföretagets värderingar vad gäller personlig service samt ansvarstagande i alla led samtidigt som vi erbjuder flexibilitet och kunnig personal.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Integritetspolicy upptagen under Lika värdes-policy sid 7.
Vår arbetsmiljöpolicy har uppdaterats så att den även omfattar de riskbedömningar, åtgärder mm som vidtas i vårt löpande systematiska arbetsmiljöarbete i anledning av Covid-19.

Samtliga anställda är anslutna till Fora, har dygnet runt olycksfallsförsäkring samt tillgång till naprapat som har avtal med företaget

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Vill nämna att vi uppfyllt ställda krav vid tillsynsbesök av Miljöförvaltningen vad gäller miljökvalitetsnormer och utifrån detta besök har vi byggt upp vår miljöpolicy och fastställt våra miljömål.

Vår miljöpolicy bygger på att genom bra logistik maximera fyllnadsgrad och minimera onödigt åkande genom ruttoptimering samt minska bränsleförbrukning genom sparsamkörning.
Vid nyinköp ska alltid hänsyn tas till miljöaspekten.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi har skriftliga rutiner för hur avvikelser från Vägarbetstidslagen hanteras. Kontroll av att Vägarbetstidslagen följs sker genom dels digitala färdskrivare, dels genom IDHA vilkas rapporter granskas och följs upp kontinuerligt.