Skånemejerier AB

040-619 30 00 Skicka e-post

Vår affärsmodell är att skapa värde för våra konsumenter genom att förse dem med kvalitativa, näringsrika och innovativa mejeriprodukter på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt för människa, företag och planet. I vår affärsmodell är inflöden det vi behöver för att kunna driva vårt företag med hållbar lönsamhet. I mitten av modellen finns vår affärsidé och våra värdeskapande aktiviteter. Som företag har vi ett ansvar att återanvända, återinvestera och tillvara våra resurser. Utflöden är de produkter och värden som vi skapar för våra intressenter, natur och samhälle – värden som i sin tur är förutsättningar för vår verksamhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
26

Antal anställda

Hur många är vi?
45

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 45st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 22 000
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Tyngre fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no