Västvärmlands LBC AB

0570-386 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Ett fristående transportsäljande företag, strategiskt placerat i västra Värmland, med kontor i Charlottenberg och Arvika. Vi har ett 40-tal anslutna åkerier. Detta sammantaget innebär att vi sysselsätter ca 200 personer en normal dag.

Vår vision/Strategi
Västvärmlands LBC AB skall vara ett fristående transportsäljande företag samt fortsätta att effektivisera och utveckla verksamheten.

Marknadsledande inom transporter och ballastverksamhet i vårt geografiska område.

Ej konkurrera med entreprenadföretagen (detta kan omprövas vid behov).

Fortsätta att utvecklas inom VVLBC samt stärka sysselsättning och lönsamheten för LBC och de egna åkerierna.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 3 av 42 (7.1%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
100

Antal anställda

Hur många är vi?
23

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 57%
Antal kvinnor - 10st - 43%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 24%
Fjärrtransporter - 38%
Skogstransporter - 1%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Övrigt - 22%
Övrigt - 3%
Övrigt - 7%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi på Västvärmlands LBC har valt att samla våra policyer i en kombinerad policy. Våra övriga gällande rutiner finns i uppförandekoden och en förenklad version av uppförandekoden med jämställdhetsplan och drogpolicy.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Vårt ansvar
Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi är en stor transportaktör i vårt geografiska område, därför är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt i hela kedjan från täkter till färdiga produkter och transporter.
Vi värnar om miljön, bidrar positivt till samhället och arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Till vår hjälp har vi ett flertal konkreta mål och verktyg som hjälper oss att fatta rätt beslut, exempelvis vår uppförandekod, vårt miljö- kvalitets- trafiksäkerhets- och arbetsmiljöprogram

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi är ett LBC och har därför inga egna fordon men vi följer upp våra åkeri och dess fordon via internrevisioner.