Närkefrakt ekonomisk förening

019-206300 Skicka e-post

Vår affärsidé

På uppdrag av engagerade delägaråkerier
säljer och utför Närkefrakt effektiva och hållbara transport- och logistiklösningar.
Med ett personligt och professionellt bemötande skapar vi mervärde för våra kunder och åkerier.

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
300

Antal anställda

Hur många är vi?
56

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 36st - 64%
Antal kvinnor - 20st - 36%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 40%
Distribution - 40%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi följer dagligen upp våra chaufförer vad gäller körkort. YKB, APV 1-2, ADR, löpande stickprover under året och 1 st. årskontroll på samtliga inskrivna.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov